Algemene Ledenvergadering 2021 Digitaal

Georganiseerd door:

Yvonne Schepers-Mulder Voorzitter/Vicevoorzitter.

Piet Hein Steinmetz kandidaat secretaris/penningmeester .

Leen Weeda kandidaat Voorzitter.

U kunt stemmen tot en met 2 april 2021

Best leden van Heemkunde Hattem,

Zoals al in een eerder bericht is aangegeven, gaat de algemene ledenvergadering 2021 niet door. Om toch de vereiste besluiten te kunnen nemen, nieuwe benoemingen te kunnen laten ingaan en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in 2020, hebben we ervoor gekozen de ledenvergadering digitaal te laten verlopen.

Hiervoor heeft het bestuur de volgende procedure vastgesteld:

Uiterlijk 1 maart 2021 zijn de stukken op het ledengedeelte van de site beschikbaar. Leden die de stukken desondanks schriftelijk willen ontvangen, kunnen ze opvragen bij de secretaris. Als er niet om schriftelijke stukken wordt verzocht, gaat de procedure alleen digitaal verder. Tot uiterlijk 15 maart 2021 kunt u vragen stellen over de inhoud van de stukken onder vermelding van naam en lidnummer dan wel adres. Vragen kunnen schriftelijk (via adres secretaris) of digitaal (secretaris@heemkundehattem.nl) worden ingediend.

Op 2 0 maart 2021 maakt het bestuur – indien van toepassing – de antwoorden op de vragen en de definitieve teksten van de stukken bekend.

Tot 2 april 2021 16.00 uur kan worden gestemd. het stemformulier is beschikbaar op de website www.heemkundehattem.online Het gaat om een google form wat online kan worden verzonden via U eigen ingevuld emailadres, met de knop onderaan het formulier.

Op het formulier kunt U ook eventuele op en aanmerkingen plaatsen in de laatste vraag.

Het bestuur controleert of de stemformulieren geldig zijn en of er per lid slechts één stem is uitgebracht. Hierbij is alleen de laatst binnengekomen stem geldig.

Op 7 april 2021 zal de uitslag van de stemming door het bestuur bekend worden gemaakt en zal de benoeming van de nieuwe bestuursleden ingaan.

Met vriendelijk groeten bestuur Heemkunde Hattem.