หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ในสถานบริการสุขภาพ  จัดทำเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขศึกษา  โดยการจัดการ เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการทางสุขศึกษา การประยุกต์แนวคิด ทฤษฏีทางสุขศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ส่งให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องอันจะนำไปสู่การลดอัตราการเกิดโรค และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


        1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

       2. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ วางแผน ออกแบบแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและกลุ่มเป้าหมายในบริบทของพื้นที่

      3. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

      4. ประเมินผล และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา การดำเนินงานสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

     5. พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพและชุมชนได้

ลงทะเบียน

หลักสูตรการเรียนรู้

ขั้นตอนการใช้งาน

ใบประกาศ ( E-Certificate)

เรียนผู้อบรมออนไลน์ ใบประกาศนียบัตรจะอัพเดททุกวันศุกร์    ท่านสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ทุกวันจันทร์ค่ะ ขอบคุณค่ะ