ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ

การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนส่งผลงาน

สถานที่จัดโครงการประชุุมวิชาการฯ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ตั้ง : เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 3315 เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/health-promotion3 E-mail : medconference192@gmail.com