งานอนามัย

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ข่าวประชาสัมพันธ์งานอนามัย

กิจกรรมชุมนุม อย. น้อย

การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ชุมนุม อย. น้อย ร่วมกับครูเวรประจำวันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน

การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

ในทุกๆวัน จะมีการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน และผู้ที่มาติดต่อที่โรงเรียน

แนะนำให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติป้องกันโรคระบาด

สมาชิก อย. น้อยจะคอยแนะนำให้เพื่อนนักเรียนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ประมวลภาพกิจกรรม