หอเกียรติยศ รวบรวมข้อมูลประวัติ และผลงานบุคคลสำคัญต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์

แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ

ดร. เพียรชัย นิลสุวรรณากูล

ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย

ศ. พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

รศ.ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ