Senioren welkom bij  

Hartenjagers Sport Zaanstreek

Hartenjagers Sport Zaanstreek biedt senioren (m/v) de gelegenheid om serieus en op een leuke manier aan hun conditie en gezondheid te werken. Met een gevarieerd programma dat gymnastiek en een beetje krachttraining  combineert met sportactiviteiten. Met specifiek aandacht voor zaken als valpreventie en cardiofitness. Uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen kan meedoen.

Onze training wordt gegeven door professionele sportbegeleiders en onder toezicht van cardioverpleegkundigen. Dat geeft de deelnemers de zekerheid dat zij op een veilige manier kunnen sporten. 

Veertig jaar ervaring met conditietraining 


Hartenjagers Sport Zaanstreek is veertig jaar actief met het organiseren van een conditietraining voor hartpatiënten en voormalige hartpatiënten.   De daarmee opgedane  kennis en ervaring zijn nu beschikbaar voor alle senioren die gehoor willen geven aan het advies om regelmatig te bewegen.

Wij sporten elke maandagavond in twee groepen

van 17.15-18.00 uur

van 18.00 -18.45 uur

in een van de gymzalen van het Zaanlands Lyceum Vincent van Goghweg 42 in Zaandam.

Wij nodigen u uit om een keer zelf te ervaren hoe leuk het is om bij ons te sporten. Maak gebruik van de mogelijkheid om vrijblijvend een proeftraining te volgen. Een afspraak is zo gemaakt.


Hartenjagers weet wat senioren beweegt

Gezond en ontspannen sporten bij Hartenjagers Sport Zaanstreek 

Na een verblijf in het ziekenhuis wegens een hart- of vaataandoening, waarbij je gezondheid ernstig in gevaar was, wil je graag gezond verder gaan met je leven. Hartenjagers Sport Zaanstreek is opgericht om daaraan een bijdrage te leveren. Om o.a. hartpatiënten en anderen mensen de mogelijkheid te bieden om wekelijks in een veilige omgeving en in een ontspannen sfeer een uurtje serieus aan hun gezondheid en conditie te werk. Het gerichte sportprogramma is een combinatie van een korte warming up, een conditietraining en een sportactiviteit. Ons sportprogramma sluit aan op de revalidatie die ziekenhuizen bieden aan patiënten na een hartoperatie, dotterbehandeling of andere ingrepen. Er wordt bij ons niet met apparaten getraind.

Voor iedereen (m/v)

Hartenjagers Sport Zaanstreek staat open voor iedereen (m/v) maar speciaal  die wordt of is behandeld voor een hartkwaal. Wel is toestemming nodig van de specialist of huisarts Er geldt geen leeftijdsgrens (het oudste lid is in 1931 geboren). Iedereen doet naar vermogen mee en haakt af als de grens van zijn of haar kunne is bereikt. De professionele trainers zijn bekend met de specifieke omstandigheden van hartpatiënten . Er is altijd begeleiding van een cardioverpleegkundige (ERIC, ERICA, LAURENS, MARJOLEIN of NORA of EHBO’ers die in geval van een calamiteit meteen ingrijpt. We hebben een calamiteitenplan dat voorziet in snelle en adequate hulp in geval van nood.

De trainers, verpleegkundigen en leden met reanimatiebevoegdheid staan garant voor een vakkundig ingrijpen als dat nodig is. Gelukkig zijn de calamiteiten tot nu toe beperkt gebleven tot ‘normale’ sportblessures, Hun aanwezigheid draagt bij aan een veilig gevoel.

Wie

We werken met een team van drie professionele sportleiders die affiniteit hebben met de doelstellingen van de vereniging en die weten wat bijdraagt aan hun conditie. Het zijn twee fysiotherapeuten en een voormalige leraar lichamelijk opvoeding. Zij hebben  een opleiding op sportief gebied, affiniteit met het sociale aspect (lotgenotencontact en een reanimatie-aantekening).

Wanneer en waar?

De leden van Hartenjagers Sport Zaanstreek trainen op maandagavond in de gymzaal van het Zaanlands Lyceum, Vincent van Goghweg 42, 1506 JD Zaandam. (In de examentijd wordt de training gehouden in de sportzaal aan de Rembrandtweg aan de overkant van het lyceum.)
Er wordt in twee groepen gesport:

Groep 1 van 17.15 tot 18.00 uur
Groep 2 van 18.00 tot 18.45 uur

Zolang er voldoende vrije plaatsen zijn, kunt u meedoen in de groep van uw keuze. Het maximum aantal deelnemers per groep is 25, inclusief de trainer en de verpleegkundige.

Wat kost het?

Een belangrijk uitgangspunt van Hartenjagers Sport Zaanstreek is het sporten mogelijk maken tegen een betaalbare prijs.
De contributie bedraagt € 140,- per jaar (sportjaar sept. 2023/juni 2024).
Het contributiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering die doorgaans in november plaats heeft. 

Contributie betalen: zelf overmaken op bankrekening NL45INGB0005322473 , u ontvangt geen factuur.

Als nieuw lid  betaalt ook eenmalig € 20,- inschrijfgeld. Daarvoor krijgt u een sportshirt van de vereniging. Bij de aanmelding graag uw maat vermelden. 

Maak kennis met de Vereniging 

Belangstelling gekregen voor het sportprogramma van Hartenjagers Sport Zaanstreek en de Vereniging?

Mooi. Dan nodigen wij u uit om een keer langs te komen op maandagavond. Dan kunt u zien wat we doen en in welke sfeer we sporten.  U kunt ook meteen meedoen met een training, maar dan moet u natuurlijk wel de corona-richtlijnen naleven.

We stellen het wel op prijs als u uw komst van tevoren aankondigt. Dat kan heel eenvoudig door middel van de button "Aanmelden"  onderaan deze site. Die kunt u ook gebruiken om u direct aan te melden als lid. U kunt dat ook telefonisch doen bij de secretaris: (06) 53 33 90 52.

Het bestuur

Het bestuur van Hartenjagers Sport Zaanstreek bestaat uit:
▄   ▄   ▄

voorzitter a.i.  Jaap de Jong
▄   ▄   ▄
Jaap de Jong, secretaris
Wilgenhaantje 13, 1562 LW Krommenie
telefoon (06) 53 33 90 52       e-mail:  secretarishartenjagers@gmail.com
▄   ▄   ▄

Dothy Kalf, penningmeester
Westzijde 109, 1506 GB Zaandam
telefoon (075) 635 20 66   e-mail:  penningmeester.hartenjagers@gmail.com
▄   ▄   ▄

Hans Suir, materiaalbeheer  en
  coördinator reanimatiecursus   
        e-mail : hans.hannekes@gmail.com       of  per 01.11.23  materiaalbeheer.hartenjagers@gmail.com
▄   ▄   ▄

Paula Kroon, ledenbeheer
telefoon: 06 19 91 31 00      e-mail:   ledenadministratie.hartenjagers@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Groeps-coördinatoren:

Coördinator van groep 1;  Paula Kroon   ledenadministratie.hartenjagers@gmail.com
Coördinator van groep 2; Martin Prins  (martinprins@upcmail.nl)

Veilig sporten 

Calamiteitenplan

De veiligheid van de deelnemers aan de training is gewaarborgd door de professionaliteit van de trainers die een reanimatie-aantekening hebben, de begeleiding door een cardioverpleegkundige en een calamiteitenplan dat in werking treedt als er sprake is van een medische noodsituatie.

Dit is de integrale tekst van het calamiteitenplan van Hartenjagers Sport Zaanstreek

Calamiteitenplan

Het calamiteitenplan van Hartenjagers Sport Zaanstreek is bedoeld voor de sportleiders en begeleiders van de sportgroepen die bestaan uit (ex-)hartpatiënten. Voor het veilig sporten is het van belang de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen en overeenkomstig het plan uit te voeren als zich een calamiteit voordoet. Op de juiste manier optreden kan levens redden.

In het calamiteitenplan verstaan we onder begeleiding:

Reanimatie in de sportgroepen
In elke sportgroep zitten één tot 3 personen die kunnen en mogen reanimeren. Zij hebben een reanimatiecursus gevolgd en zijn geïnstrueerd over het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator. Zij hebben tijdens het sporten een mobiele telefoon onder handbereik.

De sportleider
heeft een reanimatiecursus gevolgd en is geïnstrueerd over het gebruik van de AED.

De verpleegkundige
heeft de leiding bij het afwikkelen van de calamiteit. Hij heeft een reanimatiecursus gevolgd en is geïnstrueerd over het gebruik van de AED.

Als tijdens het sporten een levensbedreigende situatie ontstaat, omdat een sporter een hart- en/of ademstilstand krijgt of flauwvalt dan met onmiddellijk het volgende worden gedaan.


De directe hulp bestaat uit hartmassage en beademing toepassen en de ambulance (112) laten bellen.

Het lid van de reanimatiegroep, de sportleider en de verpleegkundige worden geacht de reanimatie uit te voeren. Om de reanimatie te kunnen starten, moeten minimaal twee van de drie genoemde begeleiders aanwezig zijn. In de regel zijn dit in de eerste plaats de verpleegkundige en de sportleider. Indien zij niet (kunnen) optreden, start het lid van de reanimatiegroep de reanimatie.

 Zolang de ambulance niet is gearriveerd, moet de reanimatie worden voortgezet

Als het slachtoffer een niet-reanimatiepenning draagt wordt er niet gereanimeerd als dit overduidelijk is geconstateerd en door twee personen gecontroleerd. In zo’n situatie wordt wel 112 gebeld.

2. Gerichte hulp
De materiaalbeheerder zorgt ervoor dat in iedere sportgroep een mobiele telefoon beschikbaar is. De leden van de reanimatiegroep controleren dit voor het begin van de training,

Een lid van de reanimatiegroep belt de ambulance en wacht deze op. Hij is ook verantwoordelijk voor het wegleiden van de sporters die geen rol hebben bij de afwikkeling van de calamiteit.

Na de calamiteit moet de familie van het slachtoffer worden ingelicht. Bij voorkeur door de sportleiders of een van de bestuursleden.

Twee recente lijsten met de namen van de leden en hun contactgegevens zijn te vinden in de EHBO-koffers in het deksel achter het schutblad.

3. Het vervoer.
De verpleegkundige of een lid van de reanimatiegroep gaat als begeleider mee met de ambulance. Hij neemt een lijst met de namen en contactgegevens mee.

Een van de leden van de sportgroep die over een auto beschikt, verzamelt de kleding van het slachtoffer en de begeleiding en rijdt hiermee achter de ambulance aan. Hij staat waar nodig de begeleider bij en brengt hem terug naar zijn auto of naar een adres.

Specifieke deskundigheid en apparatuur
Alleen zij die daartoe bevoegd zijn, mogen de AED gebruiken. Dat wil zeggen dat hij de basiscursus reanimatie heeft gevolgd, een cursus in het gebruik van de AED en jaarlijks de herhalingslessen volgt.

Een lid van de reanimatiegroep haalt de AED en de EHBO-koffer.

De verpleegkundige moet via de scoop op de defibrillator het ritme interpreteren en dienovereenkomstig handelen volgens het protocol.

Aandachtspunten

1.   Zorg voor een goede opvang van de sporters na een calamiteit.

2.   Zorg voor een goede opvang van degenen die hebben gereanimeerd.

3.   Zorg voor vervanging bij afwezigheid van de personen die een taak hebben in het calamiteitenplan.

4.   Controleer regelmatig de inhoud van de EHBO-koffer.

5.   Controleer regelmatig volgens het protocol de  AED.

6.   Controleer of in elke sportgroep een telefoon beschikbaar is.

7.   Weet hoe de telefoon werkt.

8.   Controleer en evalueer regelmatig het calamiteitenplan

9.   Herhaal regelmatig de reanimatielessen en de AED-instructielessen.

 Samenvatting van de acties volgens het calamiteitenplan

1.   Verpleegkundige of sportleider start de reanimatie en laat AED ophalen.

2.   Een lid van de reanimatiegroep belt 112.

3.   Een lid van de reanimatiegroep staat bij de buitendeur om de hulpdiensten op te vangen.

4.   Als de verpleegkundige of sportleider niet beschikbaar is, start een lid van de reanimatiegroep de reanimatie.

5.   Leden van de reanimatiegroep ontruimen de sportzaal.

Er mogen in de ruimte van de calamiteit geen andere sporters aanwezig zijn dan leden van de reanimatiegroep.

 gymnastiek

krachttraining 

 sportactiviteit

sociaal contact

Statuten Hartenjagers Sport Zaanstreek

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

Artikel 1

1 De vereniging is genaamd HARTENJAGERS SPORT ZAANSTREEK,

hierna te noemen: de vereniging.

2 De vereniging heeft haar zetel in de Gemeente Zaanstad.

 

Duur

Artikel 2

1 Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

2 De vereniging is opgericht op 20 september 1984

 

Doel

Artikel 3

1 De vereniging heeft ten doel voornamelijk (ex)hartpatiënten op verantwoorde wijze, gelegenheid te bieden tot spel en sport, met het oogmerk hun conditie gunstig te beïnvloeden.

2 de vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het beoefen van bepaalde takken van spel en sport.

3 ten minste één spel- sportleider zal aan de verenging verbonden zijn.

4 voor het bereiken van haar doelstelling kan de vereniging lid worden van en samenwerken met andere organisaties die op gelijke wijze werkzaam zijn.

5 De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

 

Lidmaatschap

Artikel 4

1 De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in

 krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden

worden daaronder de gewone zowel als de  buitengewone en ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk

anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

2 Gewone leden zijn die natuurlijke personen die, in Zaanstad of omstreken woonachtig zijn, die met toestemming van de behandelend cardioloog, internist en/of huisarts geschikt bevonden zijn.

3 Buitengewone leden kunnen de volgende natuurlijke personen zijn:

a medisch begeleider / adviseur

b sportbegeleider

c verpleegkundigen verbonden aan (hart)afdelingen van ziekenhuizen, met kennis van reanimatie en het gebruik van A.E.D.

d gediplomeerde EHBO’ers met kennis van reanimatie en het gebruik van A.E.D.

4 Ereleden zijn die natuurlijke personen die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

 

 

Artikel 5

1 Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone en buitengewone leden; bij niet toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

2 Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Leden zijn gehouden om een adreswijziging onmiddellijk ter kennis van het bestuur te stellen.

 

Rechten en verplichtingen

Artikel 6

1 De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.

2 De vereniging kan ten laste van de leden verplichtingen aangaan.

3 Voor zover van toepassing gelden de in het eerste en tweede lid bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van het lid jegens de vereniging.

4 Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur.

5 De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de Algemene Vergadering (of van een ander orgaan verplichtingen)- al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.

6 De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

7 Leden zijn tevens gehouden:

a de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de Algemene Vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.

b de belangen van de vereniging niet te schaden

 

Straffen

Artikel 7

1 In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2 In geval van een overtreding, als bedoeld in het eerste lid kunnen de volgende straffen worden opgelegd:

-       berisping

-       royement (ontzetting uit het lidmaatschap)

 

Einde gewoon lidmaatschap

Artikel 8

1 Het lidmaatschap eindigt:

a door de dood van het lid

b door opzegging van het lid

c door opzegging namens de vereniging.

d door royement (ontzetting), als bedoeld in artikel 7 lid 2

2 a Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

   b Royement geschiedt door het bestuur

3 De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

a in de gevallen in de statuten genoemd

b wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten in die de statuten voor het lidmaatschap stellen, alsmede:

c wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

4 a Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met in achtneming van het in dit artikel bepaalde.

   b Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

-       Wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen; - binnen een maand nadat het een besluit is medegedeeld tot omzetting van de verenging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

 

5 a Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met

    in achtneming van een opzegtermijn van  vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnwet

    niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen

    het einde van het verenigingsjaar, volgens op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in

    de gevallen bedoeld in de leden 3 en 4

   b  Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst

    toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 

Einde buitengewoon – en ere lidmaatschap

Artikel 9

1 Het buitengewoon – en het ere lidmaatschap kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd

2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

3. Het buitengewoon- en het ere lidmaatschap eindigt in ieder geval door de dood van het lid

 

Geldmiddelen en contributie

Artikel 10

1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

   a contributie van de gewone leden;

   b subsidies, giften en andere inkomsten.

2 De gewone leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene Vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.

3 Behoudens het geval dat de Algemene Vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de buitengewone – en de ereleden voren gemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

4 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

Bestuur

Artikel 11

1 Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De voorzitter wordt in de functie gekozen.

2 De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3 Het bestuur kan een niet bindende voordracht doen voor iedere te vervullen plaats.

4 In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in het clubblad, hetzij doormiddel van een schriftelijke kennisgeving – mededeling aan alle leden.

5 Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk te zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

6 Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

7 De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door de verloop van die termijn.

8 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

   a door het eindigen van het lidmaatschap

   b door bedanken

 

Bestuursbevoegdheid

Artikel 12

1 Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

3 Het bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

4 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te de doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

5 Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 13

1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

2 a De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter  tezamen

   met de secretaris of te samen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van een van de

   één van de genoemden te samen met een ander bestuurslid.

   b Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan

   deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

3 a De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is

   onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk

   toegelaten of voorgeschreven beperking van  of voorwaarde voor de bevoegdheid tot

   vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

   b De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot

   vertegenwoordiging van de vereniging te zake van de in art. 12, vijfde lid bedoelde handelingen.

4 Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

5 De vereniging wordt op vergaderingen van overkoepelende bonden vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

 

Rekening en verantwoording

Artikel 14

1 Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2 a Het bestuur brengt op de Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar

    - behoudens verlening van deze termijn door de Algemene Vergadering -  een jaarverslag uit over

   over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de

   staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.

   b De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een

   handtekening van een bestuurslid dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt.

   Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechten vorderen dat

   zij deze verplichtingen nakomen.

3 a De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit ten minste twee

   leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

b De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken

    rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal benoembaar.

c De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de

    Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 

4 Het bestuur doet de in het tweede lid bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden waarin deze worden behandeld, toekomen aan de commissie.

5 Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.

6 Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige laten bijstaan.

7 De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

8 Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijkt.

9 Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in het eerste en tweede lid, 7 jaar lang te bewaren.

  

Besluiten van organen van de vereniging

Artikel 15

1 Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de Algemene Vergadering, alsmede die commissies en personen die krachtens de statuten door de Algemene Vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de Algemene Vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

 

2 a Het in de vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag

   van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor

   zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

   b Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan

   wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de

   meerderheid van de vergadering of , indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of

   schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming

   vervalen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3 Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

4 a Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet

   iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

   b Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de

   statuten voorgeschreven voorafgaande verhandeling of mededeling aan een ander dan het orgaan

   dat het besluit heeft genomen, dan kan het de ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende

   verhandeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.

   c Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld

   door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

5 a Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een

   vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

   1 – wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit

         regelen;

   2 – wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 6, zesde lid;

   3 – wegens strijd met het reglement.

   b Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in

   het vierde lid, onder b wordt gedoeld.

6 De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag waarop hetzij een besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

   a Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in het vijfde lid, onder a kan door een

   daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het

   te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is.

   b Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het

   latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

 

  

Algemene Vergaderingen

Artikel 16

1 Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2 Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

3 De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

4 a Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd

   is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering,

   verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan

   vier weken na indiening van het verzoek.

   b Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers

   zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid

   of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is

   gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden

   belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

5 De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

   a Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Vergadering;

   b Jaarverslag van het bestuur;

   c Verslag van de penningmeester;

   d Verslag van de kascommissie;

   e Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten

   f  Vaststelling van de begroting;

   g Benoeming van bestuursleden;

   h Benoeming van commissieleden;

   j  Rondvraag

 

Het leiden en notuleren van Algemene Vergaderingen

Artikel 17

1 De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

2 Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld.

 

Toegang en besluitvorming Algemene Vergadering

Artikel 18

1 a Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering

   b Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering, tenzij zij bij de

   Algemene Vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in

   welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

2 Ieder lid heeft één stem.

3 Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid. Degenen die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

4 Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid als lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheld wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

5 Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.

6 Stemming over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

7 Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

8 Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij verkozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

9 Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

 

Statutenwijziging

Artikel 19

1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.

2 Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

3 Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

4 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

5 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt melding gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.

6 De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingsregister een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.

  

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

1 a Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 19 en lid 2, alsmede lid

   3 van dit artikel van overeenkomstige van toepassing.

   b De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering,

   genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

2 Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

3 a De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.

   b De Algemene Vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende

   bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

4 Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de Algemene Vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.

5 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen in de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden in ‘in liquidatie”.

6 De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder)s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

 

Huishoudelijk Reglement

Artikel 21

1 De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen.

2 Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.


Privacyverklaring

Privacyverklaring Hartenjagers Sport Zaanstreek

Hartenjagers Sport Zaanstreek is een vereniging van hartpatiënten of voormalige hartpatiënten die deelnemen aan een gericht programma met zaalsport en die onder deskundige leiding willen werken aan hun gezondheid en conditie. De vereniging telt ongeveer zestig leden.
Hartenjagers Sport Zaanstreek voert een privacybeleid dat overeenkomt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een specifiek aspect van de vereniging is dat leden een doelgroep vormen met een verhoogd risico. Daarom vragen we bij de inschrijving ook informatie die noodzakelijk is om in geval van een calamiteit adequaat te kunnen handelen, zoals telefoonnummers van personen die in zo’n geval gebeld moeten worden en een pasfoto als identificatie voor de ambulancemedewerkers.

De persoonsgegevens van de leden zijn nodig voor het voeren van een verantwoorde (financiële) administratie en de verspreiding van e-mailberichten en het verenigingsblad dat digitaal of in geprinte vorm alleen actief en met hun toestemming naar de leden wordt gestuurd. De inhoud toetsen we op privacy-aspecten.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verzamelen en zorgvuldig beheren van de persoonsgegevens met waarborgen voor de vertrouwelijkheid en privacy. De verwerking van de gegevens is niet uitbesteed aan derden. De gegevens over de leden worden bewaard zo lang het lidmaatschap duurt en vernietigt na beëindiging van het lidmaatschap. De leden hebben het recht op inzage in hun persoonsgegevens en het corrigeren dan wel intrekken van deze gegevens. De informatie over de leden stellen we niet ter beschikking aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om die te verstrekken.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Jaap de Jong, secretaris van Hartenjagers Sport Zaanstreek: j.jongjde@upcmail.nl; telefoon (06) 53 33 90 52.

Als u van mening bent dat Hartenjagers Sport Zaanstreek niet overeenkomstig de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens handelt dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming in Nederland.

In geval van een datalek verzoeken wij u dat zo snel mogelijk te melden bij de secretaris.

22.10.2020

© Copyright 2020/2021/2022/2023  Hartenjagers Sport Zaanstreek  - All Rights Reserved.  
Opgericht 20 september 1984 .
Auteursrechten: de redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar uw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact op met de secretaris van de Vereniging.Webcontent:    Jaap de Jong tekst        www.jaapdejongtekst.nl Fotografie:  Adriaan Timmer  © 2023
Design & developmentSponsor concepts