ZELENÁ EURÓPA
Naša zelená škola
TÉMA:

Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK:

Rozšírenie povedomia o dôsledkoch a prispôsobovaní sa zmene klímy.

TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:

september 2020 - august 2022

Gymnázium Partizánske sa úspešne zapojilo do výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako správcu programu SK- Klíma ,,Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (SK-Klíma), financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Náš projekt ZELENÁ EURÓPA – NAŠA ZELENÁ ŠKOLA získal grant z Nórska v sume 46 013,00 eur. Je spolufinancovaný v sume 15% zo štátneho rozpočtu a TSK v sume 2 422,00 eur.

Naša škola sa snaží držať krok s dobou a neustále zlepšovať školské prostredie i výučbový proces. Aj keď sa environmentálne otázky snažíme prierezovo zaraďovať do výučby, stále cítime, že je to málo na to, aby si žiaci uvedomili nevyhnutnosť zmeny správania. Dieťa, študent i dospelý je pod neustálym tlakom, zo všetkých strán obklopovaný environmentálnymi problémami a témami, až sa dostávame do stavu, keď strácame prehľad a schopnosť utriediť myšlienky a vybrať si správny postoj a správanie. Rozhodli sme sa preto vytvoriť koncept ZELENEJ ŠKOLY.

Koncept pozostáva z troch pilierov:

  • vytvorenie prostredia, kde v tzv. zelenej škole sa budú žiaci cítiť lepšie a zároveň budú mať pocit, že ich učitelia viac berú ako partnerov,

  • informovanosť a dôvera, kedy budú žiaci viac informovaní o problémoch životného prostredia,

  • diskusia, t.z. vytváranie priestoru na diskusiu v rámci školy, podnecovanie k diskusii v rodinách a voľnočasových aktivitách.