บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1/2564


รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564เอกสารประกอบการสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว

  2. สำเนาบัตรประชาชน

  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

  4. สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) ไทยหรืออังกฤษ

  5. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ของ TOEFL, IELTS และอื่น ๆ ไม่เกิน 2 ปี

  6. หลักฐานการชำระค่าสมัคร

  7. ใบรับรองการเรียนภาษาไทย(สำหรับชาวต่างชาติ)