11-20

12 - Sant Padrig

13 - Santig Du

14 - Sant Herve

15 - Santez Idi

16 - Sant Karanteg

17 - Sant Kireg

18 - Sant Kler

19 - Sant Telo

20 - Sant Tudwal