Girish B.G

Assistant ProfessorDepartment of CSESJCIT, ChickaballapurE mail: girish437@gmail.com
"ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೀಮಿತವಾದುದು.

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ; ಹೃದಯವೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಮೂಲ"