รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจําไตรมาสที่ 3

1.สาขาวิชาเคมี (แผ่นดิน)

2.สาขาวิชาเคมี (รายได้)

3.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(แผ่นดิน)

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(แผ่นดิน)

5.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(รายได้)

6.สาขาวิชาคณิตศาสตร์(แผ่นดิน)

7.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(แผ่นดิน)

8.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(รายได้)

9.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(แผ่นดิน)

10.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(รายได้)

11.สาขาวิชาชีววิทยา(แผ่นดิน)

12.สาขาวิชาชีววิทยา(รายได้)

13.สาขาวิชาฟิสิกส์(แผ่นดิน)

14.สาขาวิชาฟิสิกส์(รายได้)

15.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(แผ่นดิน)

16.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(รายได้)

17.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(แผ่นดิน)

18.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(รายได้)

19.สาขาวิชาสถิติประยุกต์(แผ่นดิน)

20.สาขาวิชาสถิติประยุกต์(รายได้)

21.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(รายได้)

22.สาขาวิชาาธารณสุขศาสตร์(แผ่นดิน)

23.สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(แผ่นดิน)

24.สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รายได้)

  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562