Geografia de 3r

Aquest lloc s'ha dissenyat amb l'objectiu de compartir els continguts teòrics, apunts, projectes i pràctiques Geografia i Història de l'assignatura de Ciències Socials de 3r d'ESO de l'IES Ximén d'Urrea (L'Alcora).

Dossier d'inici de curs

Explicació de l'assignatura: justificació, unitats temàtiques, metodologia, avaluació, criteris i instruments de qualificació...

DOSSIER INICI DE CURS (3r ESO).pdf
Blocs temàtics 3r ESO.pdf

Organització temàtica

Blocs temàtics i unitats didàctiques corresponents a Geografia de 3r ESO

Quadern o portafolis

El portafolis és una eina de treball i d’estudi important que s’avalua trimestralment i a final de curs. Serveix per a posar en valor el grau d’implicació, la comprensió dels continguts i altres qüestions. Es té en compte la presentació i l’organització de les activitats i altres tasques que mostren la implicació i seguiment de l'assignatura.

Rúbrica quadern.pdf