พรรณนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

มอบงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน (วารสารโรงเรียน)

ปี 2564

ประจำเดือน มกราคม

ปี 2563

ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2563)

ฉบับพิเศษ (1 กรกฎาคม 2563)

ปี 2562

ฉบับที่ 7 (สิงหาคม 2562)

ฉบับที่ 6 (กรกฎาคม 2562)

ฉบับที่ 5 (มิถุนายน 2562)

ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)

ฉบับที่ 3 ( สิงหาคม - กันยายน 2561)

ฉบับที่ 2 ( มิุถุนายน - กรกฎาคม 2561)

ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - มิุถุนายน 2561)

งานควบคุมภายใน

ปีการศึกษา 2561

แบบติดตาม ปค.5.pdf
ปค4.pdf
ปค 5.pdf
แบบ ปค. 1.pdf

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ งานสารบรรณ

แบบฟอร์มคำสั่งไปราชการ (เลขที่คำสั่งสามารถขอได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรการ และลงวันที่ให้เรียบร้อย)

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (เลขที่หนังสือสามารถขอได้ที่ส่วนฝ่ายของท่าน และลงวันที่ให้เรียบแล้ว)

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (เลขที่หนังสือสามารถขอได้ที่ส่วนฝ่ายของท่าน และลงวันที่ให้เรียบแล้ว)

แผนที่ตั้ง โรงเรียนส่องดาววิทยาคม

เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว

อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

โทรศัพท์./โทรสาร. 0-4278-6148