หน้าแรก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มคำสั่งไปราชการ (เลขที่คำสั่งสามารถขอได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรการ และลงวันที่ให้เรียบร้อย)

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (เลขที่หนังสือสามารถขอได้ที่ส่วนฝ่ายของท่าน และลงวันที่ให้เรียบแล้ว)

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (เลขที่หนังสือสามารถขอได้ที่ส่วนฝ่ายของท่าน และลงวันที่ให้เรียบแล้ว)

งานควบคุมภายใน

แผนที่ตั้ง โรงเรียนส่องดาววิทยาคม

เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว

อำเภอส่องดาว จังวหวัดสกลนคร 47190

โทรศัพท์./โทรสาร. 0-4278-6023