งานบริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

แผนกสารบรรณ

แผนกอาคารและสถาที่

แผนกยานพาหนะ

แผนกงานรักษาความปลอดภัย

งานบริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330