"มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์ประเพณีสิ่งแวดล้อม

พร้อมบริการ สานเศรษฐกิจพอเพียง"

"Nongpho 's Vision is a commmitment to promote a health, economy and a better life for all while preserving our environment and traditions"

Welcome to The Office of General Administration

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุมงานการข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบลงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบ ชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล

งานอำนวยการ

Director of General Administration

สุกฤษฎิ์ ธัญญาอุดมสิน Sukit Thanyaudomsin

หัวหน้าสำนักปลัด Chief of the chief administrator

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิ๊ก รายงานผลการดำเนินงาน 2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Subdivision (Section) of General Administration

จิณัฐตา สุขสำราญ Jinutta Suksamran

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Gerneral Officer

  • หนังสือราชการวันนี้ "คลิ๊ก" (Update Today)
  • หนังสือราชการวันนี้ "คลิ๊ก" (Update Today)

Subdivision (Section) of Policy and Planning

วัณณุวรรธน์ ประสาทเงิน Wannuwat Prasartngern

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ plan and policy analyses

ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดแผน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)


  • โครงการ เตรียมความพร้อม English program for early childhood education (คลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดโครงการ)
  • โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (Youth Project)(คลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดโครงการ)
  • โครงการ English conversation Everyday(คลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดโครงการ)

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (คลิ๊ก เพื่อเข้าชมหน้าเว็บพัฒนาชุมชนฯ)

Subdivision (Section) of Community Development

นิติพงษ์ ภูฆัง Nitipong Phukang

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัตการ Community Development Officer

  • สรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2560) (คลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดโครงการ)
  • โครงการ รับบริจาคเงินเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (คลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดโครงการ)
  • โครงการพัฒนาสตรี พ.ศ.2560) (คลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดโครงการ)
  • โครงการค่ายครอบครัว (คลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดโครงการ)

ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ได้ไว้เว็บเพจงานพัฒนาชุมชน คลิ๊กที่นี่.......

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ (คลิ๊ก เพื่อเข้าชมหน้าเพจงานการเจ้าหน้าที่)

Subdivision of Personnel

จินตนา ทวีเดช Jintana Thaweedech

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ Human Resources Officer

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่และบุคลากร อบต.หนองโพธิ์

เอกสารงานการประเมินบุคคคลฯ

ดาวน์โหลดแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ

  • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- ดาวน์โหลด มติ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิ๊ก


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คลิ๊ก เพื่อเข้าชมเว็บเพจงานป้องกันฯ)

Subdivision (Section) of Disaster Prevention and Mitigation

ภิญโญ สุขสำราญ Phinyo Suksamran

เจ้าพนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน Disaster Protection Officer

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.

ข่าวประกาศด่วน.....