กลุ่มบริหารงานทั่วไป

General Management Group

ภาพอาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ทดแทนอาคารเรียน 2 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี