1. ยื่นทางอีเมล :

ส่งไฟล์คำขอถึง ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อีเมล servicelinkcenter@mnre.go.th

ตัวอย่างข้อความ

เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสาร

ข้าพเจ้า นาย... หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน x xxxx xxxxx xxx โทร. xxx xxx xxxx ที่อยู่ปัจจุบัน .... รหัสไปรษณีย์ xxxxxx ขอยื่นคำขอต่อศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สป.ทส. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

2. ยื่นทางไปรษณีย์ :

กรุณาส่ง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการร่วม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพ 10400


3. ยื่น ณ ที่ทำการ
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่พักกลางวันค่ะ)