กำหนดการ

ผูู้ประสานงาน

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"

Update !! หนังสือแจ้งบัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ดาวน์โหลด

Update !! วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 และนายภานุศร สิทธิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ประชาสัมพันธ์การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคเหนือ

วันที่ 21 พ.ค. 2562 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม โรงแรม 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 นายวิชัย มั่นชา และนายมนตรี ตุ้มทรัพย์ ผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมประชุม คณะกรรมการโครงการชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ อ่านต่อ...

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม รับฟังการฟังสรุปการเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน(ภาคเหนือ) โดยมีศึกษาธิการภาค ๑๕ (นายนิสิต ชายภักตร์) และรองศึกษาธิการภาค ๑๕ (นายนพรัตน์ อู่ทอง)รายงานความคืบหน้า ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ลงสำรวจพื้นที่ 2 จุด คือ

1. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

2.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

และมาสรุปการลงพิ้นที่ ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อ่านต่อ...

ศธภ.15 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 1 / 2562 อ่านต่อ...

คณะผู้บริหาร

งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Volunteer Scouts do good deeds to demonstrate their united loyalty and honor for the King.

"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เป็นเจ้าภาพหลักของภาคเหนือดำเนินโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี เทิดไท้ องค์ราชัน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และน้อมนำพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกันเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กำหนดดำเนินโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ดี เทิดไท้ องค์ราชัน" ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป้าหมายให้เข้าร่วมงานชุมนุมประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี แล้วลูกเสือต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 6,810 คน