Fyzika IX.ročník

Co už víme o magnetismu?

01_Magnetismus

Závislost magnetického pole na počtu závitů cívky

Elektrický zvonek - princip

Působení magnetického pole na vodič

Flemingovo pravidlo levé ruky.

Položíme li LEVOU ruku na vodič tak, aby magnetické indukční čáry VSTUPOVALY do dlaně a prsty mířili ve směru proudu, palec ukazuje směr síly.

  • Síla působící na vodič je tím větší, čím je větší proud. (který prochází tím vodičem)
  • Síla působící na vodič je tím větší, čím je silnější magnetické pole (větší - silnější magnet)
  • Síla působící na vodič je tím větší, čím delší část vodiče je v magnetickém poli.
  • Síla působící na vodič závisí i na úhlu, který vodič svírá s indukčními čarami. Jak?

Ampérovo pravidlo pravé ruky.

Jestliže palec pravé ruky ukazuje směr elektrického proudu ve vodiči, pak pokrčené prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar.

Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku

Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v jejích závitech. Odtažený palec pak ukazuje severní pól cívky.

Elektromotory

Elektromotor.pptx