Koosloome Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga

Kolmas koosloome tund - 15 aprill 2020 (VR praktikum distantsõppel)

9 klass - moolid ja moolarvutused

Põltsamaa Ühisgümnaasium & Futuclass

Tegemist on esimese Futuclassi koosloome tunniga, mis toimub pandeemia tingimustes ehk täielikult üle võrgu. Loob mõnevõrrra keerulise põhja, sest seadmete tehniline ülesseadmine ning juhendaine peab kõik toimuma distantsilt. Koolid muretsevad (arusaadavalt) seadmete hügieenilisuse ja logistikaga tekkivate murede pärast, mis tekivad VR prille kooli ja õpilaste vahel liigutades. Eelnmimetatud põhjustel oli esimene üle võrgu tund ainult 3 õpilasega. Tegelikult pidi 4 olema, aga üks läks (ilmselt kodumugavustesse :) ) kaotsi.

Testtunni ülesehitus

 • Tehniline ülesseadmine ca - 10 minutit

-VR seadme sisselülitamine, mängualade määramine ja turvapiirete tekitamine

-VR seadme ühendamine igaühe koduvõrku

- Haldusrakenduse (Grove Learning) test

 • Hendrik tegi sissejuhatuse vastavalt tunnikavale - 3-5 minutit

 • Õpilased mängisid läbi Futuclassi mooduli - ca 20-25 minutit

 • Küsimustikule vastamine - jätsime iseseisvaks tegevuseks, aega võtab 5-10 minutit


Tagasiside ja märkmed

Kiiduväärt

 • Tagasiside: "Väga äge keemia tund, niimoodi võiksime kõikide arvutustega päriselulisi ülesandeid teha VR-s”

 • Õpilastele väga meeldisid põgenemistuppa jäetud vihjed ja erinevad naljakalt jaburad soovitused calcubotidelt - arvutuste tegemise aitamiseks tuleb roboteid hamburgeri, sõõriku ja coca-colaga toita.

 • Õpilased läbisid mooduli ca 20-25 minutiga ning nende lahendusrada oli täpselt selline nagu planeeritud. Keegi ei jäänud mängus kinni.

Vajab tähelepanu

 • põgenemistoas Gmol vale, peab olema megamool

 • Materjaliväljastaja toas teleportimine üle vaadata

 • “~”märki materjali väljastaja toas kaalu juures kui miinusmärki loetakse

Testtunni ettevalmistus


1) Kristen ja Rainer laadisid Põltsamaa kooli peakomplektidele Futuclassi Moolide mooduli viimase versiooni
2) Kristen tegi Rainerile koolituse Grove Learning platvormist ning ühiselt testiti üle võrgu peaseadmete manageerimist ja virtuaalselt VR klassiruumi püstitamist
3) Karl valmistas ette tunnikava ja reflektsiooniküsimustiku
4) Kristen ja Hendrik käisid läbi tunnikava ja küsimustiku punktid ning ettevaatavalt kava milline üle võrgu VR tund struktuurilt olema peaks, jagati rollid (Kristen on tehniline tugi ja Hendrik viib tundi Hangoutsis läbi, klassiõpilastel on peas VR prillid).
5) Hendrik organiseeris Põltsamaa kooli VR prillide toimetamise õpilaste kodudesse.Docid ja videod (lingid)

Foto: Futuclassi Moolide ja Moolarvutuste mooduli põgenemistoast kuvatõmmis

Teine koosloome tund - 20 veebruar 2020 (praktikum klassiruumis)

9 klass - happed ja alused

Põltsamaa Ühisgümnaasium & Futuclass

Hapete ja aluste mooduli eesmärk on näidata hapete ja aluste reaktsioonide kulgu ning elulisi näiteid nende kasutamisest. Esimene osa moodulis on seletavad ülesanded, kus animatsioonide ja selgitava heliklipiga 3d maailmas reaktsioone seletatakse. Teine osa on praktiline ülesanne, kus tuleb universaalidikaatori abil tuvastada happed ja alused. Kolmas osa on põgenemistuba, kus tuleb kasutada moodulis eelnevalt läbi õpitud teemasid ning nende abil toast väljapääs leida.

Milline on planeeritud tunnikava?

 • 5 minutit tutvustus

 • 20 eksperimentide lahendamine (kokkutõmbamise vaatlusülesanne, Ph taseme määramine)

 • 20 põgenemistoa lahendamine (kokkutõmbamise praktiline ülesanne ja lahenduse leidmine põgenemistoas)

 • 5 minutit reflektsioon

Koosloome testtunni kogupikkuseks on 50 minutit, näpistasime aega vahetunni arvelt.

Screen record videote läbivaatamisel selgusid arendust vajavad teemad:

 • Hapete tugevuse määramise ülesandel tuleb animatsioonide pikkus viia vastavusse hapete tugevusega.

 • Kokkutõmbe ülesande audioseletus ja animatsioon vajavad täiendust

 • Seintel olevad instruktsioonitahvlid tuleb teha igale jaamale koos visuaalsete õpetusjoonistega

 • Põranda kalibratsioon on aeg-ajalt paigast (~20% kordadest)

 • Õuna hävitamise ülesandes tuleb kiiruse indikaatornupule lisada selgitus

 • OPTIMEERIDA kaadrisageduse tõstmiseks!

 • Õpilased kutsuvad värvituid happeid "piimaks"

 • Õuna hävitamise ülesande enneaegsel lahendamisel võiks see koheselt lõppeda

 • Indikaatorvedelik ei "nulli" ennast iga kord peale ülesande uuesti sisselaadimist
Tulemused

 • 17 õpilast läbis Futuclassi hapete ja aluste mooduli

 • Keskmine mooduli läbimise aeg oli ~30 minutit, reflektsiooni jaoks jäi aega väheks.

 • 5 õpilast ei jõudnud määratud õppetunni ajaga moodulit läbitud

 • Ühelgi õpilasel ei tekkinud vastureaktsiooni virtuaalreaalsuse kasutamisele.

 • Tagasisidena täideti tööleht Google formsis - töölehel olid küsimused hapete ja aluste moodulite kohta.

 • Hulk märkusi kasutajakogemuse ja mooduli parandamiseks


Foto: hapete ja aluste mooduli põgenemistoa kuvatõmmis

Esimene koosloome tund - 31 jaanuar 2020 (praktikum klassiruumis)

9a ja 9b klass - elektromagnetism

Põltsamaa Ühisgümnaasium & Futuclass

Futuclassi meeskond on valmis arendanud ühe mooduli kümnest. Moodul sisaldab endas kolmest ruumist koosnevat läbimängitavat põgenemistubade levelit, kus kõik läbitavad ülesanded on elektromagnetismi teemalised. Koosloome piloottund oli õpilaste füüsika tunni ajal, seega ajaks täpselt 45 minutit.

Milline on planeeritud tunnikava?

10 minutit tutvustus

25 minutit ülesannete lahendamine VR-s

10 minutit reflektsioon


Õpieesmärgid

Demonstreerida põhikooli füüsika elektri ja elektromagnetismi praktilisi rakendusi ning valemite seost igapäevaeluga.

VR tunni läbinud õpilane oskab koostada lihtsaid vooluringe ning omab arusaamist elektromagneti komponentide tööpõhimõttest.

Õpilane oskab visuaalselt tuvastada erinevaid vooluringi ja elektromagneti juurde kuuluvaid komponente. Õpilane mõistab, et nimetatud komponentidel võivad olla erinevad välimused lähtuvalt kontekstist.

Tulemused

 • 40 õpilast läbis Futuclassi elektromagnetismi mooduli

 • Keskmine mooduli läbimise aeg oli ~30 minutit, reflektsiooni jaoks jäi aega väheks.

 • Ühelgi õpilasel ei tekkinud vastureaktsiooni virtuaalreaalsuse kasutamisele.

 • Tagasisidena täideti tööleht Google formsis - töölehel olid küsimused üleüldiselt elektromagnetismi kohta ja spetsiifiliselt Futuclassi mooduli kohta.

 • Õpilaste tagasiside oli väga positiivne ning avaldati soovi sarnasel meetodil ka teisi teemasid õppida.

Kajastus: Vooremaa Teataja (Kerttu-Kadi Vanamb)

Õige pea olid Põltsamaal käes esimesed VR seadmed - 4.12.2019

Eesrindlik innovaator

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tellitud peaseadmed toimetati Futuclassi meeskonna poolt kooli kohale. Seadmetele oli eelseadistatud lisaks futuclassi mängule veel 7 rakendust, mida erinevates ainetundides kasutada. Õpetajatele tehti instruktaaž.

Algab testimine

Õpetajatele ning kooli juhtkonnale jäi ülesandeks õppida tundma VR seadmeid ning endile selgeks teha seadmetel kasutatavad rakendused.


Kajastus: https://www.vooremaa.ee/poltsamaa-uhisgumnaasium-viis-oppimise-uuele-tasemele/

Praktilised küsimused

 • Kas ja kus on vaba ruumi VR mängude mängimiseks?

 • Kuidas toimub seadmete ülessäte?

 • Millised rakendused sobivad õppetundidesse?

 • Kui kaua kestavad seadmete akud?

 • Kas võib juhtuda, et mõnel õpilasel hakkab virtuaalreaalsuses paha?

 • Kas õpetaja jõuab hallata mitmete seadmete peal läbiviidavat tundi?

 • jne


Kuidas kõik alguse sai? - 12 september 2019

Toimus viiendat korda Edu EXEX - Eesti suurim ja olulisim haridustehnoloogia konverents. Sündmus andis ülevaate haridustehnoloogia olukorrast Eestis ja seda kõige olulisematest vaatenurkadest. Kristen tutvustas esmakordselt Eesti haridusasutustele Futuclassi projekti laval.
Põltsamaa Ühisgümnaasiumit esindas konverentsil õppealajuhataja Tiia Mikson, kes kohe koosloome mõttest kinni haaras.

Startup Estonia, Hitsa ning Innove on teinud suure töö haridustehnoloogia edendamisel Eestis. Eriline tänu Inga Kõuele ning Aivar Hiiole.