Statut

STATUT FUNDACJI STARE BUTY

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Stare Buty, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
 2. Romualda Kozikowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza.Marię Smólską w kancelarii notarialnej, w Olsztynie ul.Dąbrowszczaków 18/4, w dniu 20-02-2013r działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest miejscowość Gutkowo gm. Jonkowo.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz inne dane
 3. wymagane przepisami prawa.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Działalność Fundacji skierowana jest na dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc

społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną, kulturę fizyczną i sport, ochronę środowiska oraz wspieranie inicjatyw społecznych zgodnie w wyznaczonymi celami Fundacji, którymi są:

 1. objęcie szczególną troską weteranów turystyki pieszej Warmii i Mazur, potrzebujących wszelkiej pomocy i opieki, leczenia i pomocy materialnej,
 2. zgodnie z wyznaczonymi celami Fundacji,
 3. niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym w leczeniu i rehabilitacji,
 4. wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zarówno poprzez pomoc materialną jak i doraźną opiekę,
 5. wspierania rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej,
 6. tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
 7. opieka nad osobami starszymi oraz samotnymi potrzebującymi pomocy,
 8. promowanie zdrowego stylu życia, sposobu odżywiania,
 9. dostarczanie innowacyjnych rozwiązań wspierających niezależność życia osób starszych, samotnych oraz wszystkich innych potrzebujących wsparcia,
 10. pobudzanie i zagospodarowywanie aktywności osób wieku średniego i starszych,
 11. integrowanie środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych,
 12. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 13. działalność charytatywna,
 14. działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 15. działalność za rzecz propagowania kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, ochrony środowiska i pomocy społecznej,
 16. propagowanie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 17. propagowanie i wspomaganie rozwoju produkcji ekologicznej, zdrowej żywności,
 18. propagowanie i wspomaganie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
 19. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 20. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i edukacji wśród osób wieku średniego i starszych,
 21. ochrona dóbr kultury i tradycji,
 22. promocja wolontariatu.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, materiałów pielęgnacyjnych oraz usług leczniczych i rehabilitacyjnych dla osób o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami,
 2. finansowanie i organizowanie prowadzenia domu osobom samotnym, potrzebujacym wsparcia wraz z organizowaniem i finansowaniem zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania miejsca zamieszkania,
 3. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
 4. organizowanie, finansowanie i zakup urządzeń wspierających niezależność życia osób starszych i niepelnosprawnych,
 5. zakup leków i środków medycznych,
 6. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 7. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych,
 8. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących ochrone zdrowia, turystyke, krajoznawstwo, ekologie i ochrone przyrody,
 9. organizowanie pomocy finansowej dla osób biednych lub poszkodowanych przez los w formie pomocy materialnej, zapomóg, stypendiów,
 10. prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych,
 11. finansowanie i realizację inwestycji polegających na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia, ośrodków wypoczynkowo-terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub placówek pomocy społecznej,
 12. tworzenie w ośrodkach opiekuńczych warunków zapewniających opiekę, leczenie i rehabilitacje przebywajacych tam osobom,
 13. pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów Fundacji,
 14. przygotowywanie projektów, udział w projektach partnerskich zgodnych z celami Fundacji oraz w celu promocji Fundacji,
 15. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
 16. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
 17. zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji,
 18. organizację konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i warsztatów zgodnych z działalnością statutową Fundacji,
 19. świadczenie poradnictwa zawodowego i organizowanie edukacji zawodowej dla osób nieaktywnych zawodowo,
 20. organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych, promocję i organizację akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz Fundacji,
 21. organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych,
 22. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji,
 23. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej osobom starszym,
 24. organizacja i rozdział darów,
 25. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.


§ 8

 1. Fundacja realizując cele statutowe może wspierać technicznie, szkoleniowo, organizacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, osoby prawne i inne jednostki
 2. organizacyjne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zbieżnym
 3. z celami statutowymi Fundacji.

§ 9

 1. Fundacja dla realizacji swoich celów może współpracować oraz zawierać porozumienia lub umowy z innymi fundacjami, organizacjami społecznymi, a także podmiotami
 2. prowadzącymi działalność gospodarczą.

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów.
 2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd.


Majątek i dochody Fundacji.


§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą
 5. operacji finansowych,
 6. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych materialnych i niematerialnych Fundacji,
 7. działalności gospodarczej,
 8. innych wpływów i przychodów.

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców
 2. lub donatorów.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas,
 5. gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
 2. w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
 4. w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 5. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie,
 6. na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 7. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

§ 15

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Władze Fundacji.

§ 16

 1. Władzami fundacji są:
 2. a) Rada Fundacji,
 3. b) Zarząd Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem
 5. w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniującym,doradczym i inicjatywnym w zakresie
 2. realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa się z trzech do czterech członków.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady Fundacji.
 7. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością przez pozostałych członków Rady w następujących przypadkach:

a)działanie na szkodę Fundacji,

b)pozbawienie wolności lub utrata praw publicznych przez prawomocny wyrok sądu,

d)utrata zaufania Rady Fundacji

7. Rezygnacja wszystkich członków Rady Fundacji może nastąpić dopiero po powołaniu jej nowego składu.

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 18

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy udziale minimum połowy składu Rady Fundacji.
 4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 19

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 2. Propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona.
 3. Opiniowanie programów działań.
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 5. Proponowanie zmian Statutu.
 6. Uchwala regulamin pracy Rady.


§ 20

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Zarząd Fundacji odwoływany i powoływany jest przez Fundatora.
 3. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator, chyba że, powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, lub w jego zastępstwie Wiceprezes Fundacji.
 5. Prezes Zarządu może wyznaczyć spośród członków Zarządu jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 6. Zarząd pełni swoją funkcję honorowo lub odpłatnie.
 7. Zasady wynagradzania Zarządu określa Fundator.
 8. Po śmierci Fundatora, skład Zarządu Fundacji oraz zasady jego wynagradzania określa w uchwale Rada Fundacji.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. b) uchwalanie regulaminów,
 5. c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 8. f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. g)podejmowanie decyzji o zmianach w statutucie Fundacji,
 10. h) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją,
 11. i) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
 12. j) wskazanie fundacji lub instytucji na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji,
 13. k) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością
 14. wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
 15. l)decydowanie o przyznaniu pomocy docelowej i wskazywanie osób oraz miejsc objętych pomocą i działaniem,
 16. m)składanie właściwemu ministrowi corocznych sprawozdan z działalności Fundacji.
 17. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie niemożności podjęcia uchwały głos Prezesa Fundacji liczy się
 18. podwójnie.
 19. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 2. Posiedzenie może zwołać każdy członek Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu z możliwością wykorzystania tylko środków przekazu elektronicznego.
 4. O terminie posiedzenia Rady Fundacji, jego miejscu i porządku obrad powiadamia się każdego członka Rady terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą jego odbycia.
 5. Do podjęcia ważnej uchwały przez Zarząd wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 6. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 24

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu.

2. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu powinna być złożona na piśmie pod rygorem nieważności.

Sposób Reprezentacji

§ 25

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes samodzielnie lub łącznie dwóch członków Zarządu.
 2. Prezes może upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności członka zarządu do samodzielnej reprezentacji Fundacji. Upoważnienie to może być udzielone do wykonania
 3. jednej czynności bądź pod tytułem ogólnym.
 4. Upoważnienie wygasa wraz z odwołaniem upoważnienia na piśmie pod rygorem nieważności lub ustaniem członkostwa upoważnionego w Zarządzie.

Zmiana Statutu

§ 26

 1. Statut może być zmieniony poprzez uchwałę Zarządu Fundacji przy udziale minimum dwóch członków Zarządy w tym Prezesa Zarządu.
 2. Uchwałę podejmuje się większością głosów.
 3. Zmiana statutu może dotyczyć także celów Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.


§ 27

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28

 1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i wymagają zatwierdzenia
 2. przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 29

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały na posiedzeniu w pełnym składzie Zarządu.

§ 30

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej
 2. fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe


§ 31

 1. W razie śmierci Fundatora lub jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych, uprawnienia i zadania wynikające z niniejszego Statutu przejmuje Prezes Zarządu.

§ 32

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 33

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyn.