Fuel Cell Seminar

งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีไฟฟ้าแห่งอนาคตเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศ”

Fuel Cell Seminar : The energy for IT & Telecommunication, Bangkok 2018

บรรยกาศการลงทะเบียนการสัมมนา (Seminar registration)


บรรยากาศการเยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Methanol Fuel Cell ก่อนการสัมมนา


บรรยากาศการงานสัมมนาภาคเช้า


ช่วงพักเบรคภาคเช้า