พิพิธภัณฑ์สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์สหกรณ์”

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนให้ความสนใจกับการดำเนินการพิพิธภัณฑ์มากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต

ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุดที่ 46 โดย รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงกำหนดให้สร้าง พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องสหกรณ์ในประเทศและต่างประเทศสำหรับบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ค้นคว้าด้วยตนเอง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของขบวนการสหกรณ์ในประเทศและต่างประเทศ

ต่อมา พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุดปัจจุบัน กำหนดแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สหกรณ์เพิ่มเติมต่อจากระยะแรก ภายใต้แนวคิด พัฒนาต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยเน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมผ่านระบบเทคโนโลยี สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชม เพื่อให้เกิดการสื่อสารความรู้ รวมทั้งการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ โดยคำนึงถึงการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม สร้างแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้กับการพัฒนางานสหกรณ์ จัดให้มีเอกสารเผยแพร่และทีมงานให้ความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้อย่างครบ

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนได้ให้ความสนใจกับการดำเนินการพิพิธภัณฑ์มากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในทุกเพศทุกวัยได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต

ในอนาคต พิพิธภัณฑ์สหกรณ์จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ทั้งในส่วนของการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการนำเทคโนโลยีภาพเสมือนมาใช้ในการอำนวยความสะดวกต่อผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย พร้อมเผยแพร่สู่สากลผ่านเว๊ปไซด์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ต่อไป

นิทรรศการ

เสียงบรรยายไทย

เสียงพิพิธภัณall thai.mp3

Audio Eng

เสียงพิพิธภัณ4โซนeng.mp3
Carousel imageCarousel imageCarousel image
โซนที่1.mp3

โซนที่ 1 “กำเนิดสหกรณ์” เป็นส่วนที่บอกเล่าเรื่องการกำเนิดสหกรณ์ของโลกสู่การกำเนิดสหกรณ์ไทย ซึ่งพระบิดาแห่งการสหกรณ์คือ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราวของสหกรณ์ในต่างประเทศ แบ่งเป็น สหกรณ์ในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และทวีปเอเชีย ในส่วนนี้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ผ่านระบบเทคโนโลยีในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้


Carousel imageCarousel imageCarousel image
โซนที่2.mp3

โซนที่ 2 “ใต้ร่มพระบารมี” เป็นส่วนที่จัดแสดงถึงพระบารมีปกเกล้าชาวสหกรณ์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี ทรงสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรด้วยการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องมาถึง 6 รัชกาล พร้อมทั้งแสดงการพัฒนาสหกรณ์ ภายใต้ “ศาสตร์พระราชาเพิ่มคุณค่าสหกรณ์ไทย” ซึ่งเป็นการต่อยอด สืบสาน ปณิธานของพ่อ สู่ความยั่งยืน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โซนที่ 3 “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด”

โซนที่ 3 “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” เป็นการจัดแสดงเล่าเรื่องการกำเนิดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จนถึงปัจจุบัน ในส่วนนี้มีกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ กิจกรรมการเงินส่วนบุคคลสู่ความมั่นคงในชีวิต ผ่านระบบเทคโนโลยี การจัดแสดงต้นสนคู่ ซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของสหกรณ์ พร้อมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โซนที่ 4 “ความภาคภูมิใจของ ชสอ. สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์”

โซนที่4.mp3

โซนที่ 4 “ความภาคภูมิใจของ ชสอ. สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์” เป็นการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ และความภาคภูมิใจของชาว ชสอ. อาทิ การจัดสร้าง“พระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์” ในส่วนนี้เป็นการจัดแสดงวีดีทัศน์ อาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แสตมป์ เหรียญกษาปณ์ หนังสือ ภาพโมเสท เครื่องใช้สำนักงานในยุคเริ่มต้นของ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก เพื่อเป็นประวัติศาสตร์การพัฒนาด้านสหกรณ์ของขบวนการสหกรณ์ไทย

Guest Book

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
APRAKA ( 9 กรกฎาคม 2562 )
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
BFIN ( 10 กรกฎาคม 2562 )
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
NEFSCVN -เนปาล
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
SANASA - ศรีลังกา ( 4 มิถุนายน 2562 )
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตร ( 14 สิงหาคม 2562 )
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
ICA

ติดต่อเรา

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

โทรศัพท์ 02-496-1199 ต่อ 313-317

โทรสาร 02-496-1177,02-4961188

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์