เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

ส่วนที่ 2 เกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์

ส่วนที่ 3 การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์

ส่วนที่ 4 แนวทางธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์