ระบบคู่มือสมาชิก ชสอ.

ระบบคู่มือสมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลเอกสาร เกี่ยวกับการใช้บริการและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก และการบริการของ ชสอ. ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่บุคลากรสหกรณ์สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป เพื่อให้ข้อมูลและเกิดสะดวกในการค้นหา ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โครงสร้างการดำเนินงาน การสมัครสมาชิก การพ้นจากสมาชิก บริการต่างของ ชสอ. ได้แก่ บริการด้านการเงิน บริการด้านการบริหารจัดการ บริการด้านวิชาการ บริการเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์สำนักงาน บริการด้านกฎหมาย บริการด้านข้อมูลข่าวสาร บริการด้านขบวนการสหกรณ์ บริการด้านสวัสดิการ เป็นต้น