หมายเหตุ สีแดง หมายถึง การลาป่วย ลากิจ

สีเขียว หมายถึง การลาพักผ่อนประจำปี

สีดำ หมายถึง การยกเลิกลาพักผ่อนประจำปี