สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Food Processing and Operation Unit

การขออนุญาตใช้และรายงานการใช้สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

* การขออนุญาตใช้อาคารปฏิบัติการนี้เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น หากต้องการใช้นอกเวลาราชการกรุณาดาวโหลดเอกสารจากเมนูดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการดำเนินงานสถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

ข้อมูลการติดต่อ

สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260272 โทรสาร : 074-260273

Email : food.skru@gmail.com