Selva 2

Font de sa Rota -1-

Municipi.- Selva | Lloc.- Ses Figueroles - Rústic - Públic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 492282 4406820)| Alçada.- 500 msnm

Sa rota de ses Figueroles està situada uns 600 metres abans d'arribar a ses cases homònimes si venim des coll de sa Batalla (590 m.) i és una antiga àrea cultivable d'uns 900 m2.

Dels dos brolls (vegeu font de sa Rota -2-) que hi ha dins aquesta rota, aquest és el que està més a ponent i és el més cabalós. A uns 7 metres hi ha un petit safareig d'uns 4 x 4 metres i d'escassa profunditat i que és on s'emmagatzema l'aigua.

Aquest broll dóna aigua tot l'any amb més o manco intensitat, de fet antigament el sobrant es feia arribar fins a ses cases de ses Figueroles per una canal (després per una canonada).

Agraïm a en Toni Segui ''Toni de ses Figueroles'' tots els detalls que ens ha donat de totes ses captacions d'aigua de ses Figueroles.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11/ 2011 | Act.- 12/ 2015

Font de sa Rota -2-

Municipi.- Selva | Lloc.- Ses Figueroles - Rústic - Públic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 492301 4406834) | Alçada.- 494 msnm

Sa rota de ses Figueroles està situada uns 600 metres abans d'arribar a ses cases homònimes si venim des coll de sa Batalla (590 m.) i és una antiga àrea cultivable d'uns 900 m2.

Aquest petit però actiu broll es troba a uns 15 metres per sa part de llevant de sa més important i coneguda font de sa Rota. S'aigua surt de dins unes roques i a uns 5 metres hi han condicionat unes pedres per formar una petita piqueta; una màniga de plàstic fa que s'aigua no surti del seu curt recorregut previst.

Agraïm a en Toni Segui ''Toni de ses Figueroles'' tots els detalls que ens ha donat de totes ses captacions d'aigua de ses Figueroles.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre -2015

Font de sa Rota de n'Esteve

Municipi.- Selva | Lloc.- Caimari - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 490868 4403675) | Alçada.- 397 msnm

Un altre de ses fonts que mos omplen de dubtes: tenim constància històrica de s'existència d'una font dins sa finca de sa Rota den Esteve (al nord des Puig de n'Escuder) que per altra banda no és gaire gran, 73.544 m2, sa majoria és d'olivar, el que fa relativament fàcil el fet de localitzar una font.

S'únic lloc on hi ha aigua és aquest pou que presentam i que està a uns 50 metres de ses cases de cap a ponent; un pou amb capella de pedra amb una inscripció a sa part de darrere en data de 9-5-1976 que pensam és sa data on varen construir o reformar sa coberta. El pou està fet de pedra en sec i fa uns 10 metres de fondària; el dia de la nostra visita hi havia uns 2 metres d'aigua al fons però hi ha marques clares de verdet fins en es coll pel qual està clar que el pou s'omple fins dalt.

Està clar que avui no es pot considerar una font però la incloem de manera provisional dins es catàleg a l'espera que algú ens pugui aclarir sa història d'aquest element etnològic.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Desembre-2012

Font de sa Torreta

Municipi.- Selva | Lloc.- Sa Bisbal - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 492862 4402377) | Alçada.- 151 msnm

Entre Caimari i Moscari hi ha una antiga torreta de comunicacions que ha estat recentment reformada amb molt de gust en tot es seu conjunt per es nou propietari, l'amo en Baltasar Jofre a qui agraïm ses facilitats donades.

Lo primer que destaca de sa font és la seva espectacular altura, uns cinc metres de galeria que transcorre a la llarg d'uns 18 metres en total: els primers 6 són un accés amb parets actualment encofrades de formigó (més endavant s'han de folrar de pedra) fins a arribar en es tram de 12 metres que és un dipòsit/aljub d'aigo de quasi un metre d'altura per tot lo llarg de sa galeria. Aquest tram de mina conserva el seu estat natural de terra picada a mà i sense paredar. S'aigo queda retinguda per una paret que fa de pressa i per davall una canonada treu s'aigo fins a s'esplanada d'accés on i per davall d'una comporta que conté una moto-bomba és impulsada fins a un proper i gran aljub d'uns 5.000 m3.

Aquesta esplanada d'accés a sa mina està per davall des nivell des terreny, és en forma de 'mitja lluna' i està totalment folrada de pedra seca en un treball d'excel·lent qualitat; hi davallen per una escala de 19 graons de pedra d'una sola peça. Una barana de ferro a tot es voltant des recinte protegeix de caigudes als visitants.

Excel·lent mostra d'una font molt bé conservada dins un entorn restaurat amb molt de gust i respectant ses antigues normes de construcció mallorquines per un home que no hi ha escatimat ni un euro. No es veu molt això avui en dia.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny-2013

Font de ses Voltes

Municipi.- Selva | Lloc.- Ses Voltes - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 491142 4406431) | Alçada.- 512 msnm

Aquí tenim una font que està en l'última corba abans d'arribar al coll de sa Batalla venint des de Caimari, just abans d'abandonar el terme municipal de Selva i entrar en el d'Escorca.

Consta de dos abeuradors, un en la part alta per al bestiar i un altre en la part baixa, en la mateixa vora de la carretera i en pitjor estat que havia de servir per a persones i animals que pujaven per aquestes empinades costes. El broll de l'aigua està en el costat dret de l'abeurador de la part alta i descarrega l'aigua directament dins de la gran pica. Pel costat esquerre surt una séquia descoberta (hi ha restes d'una canonada de plàstic) que porta l'aigua fins a l'abeurador de la part baixa en la carretera.

Actualment sembla que porta poca aigua però la prova del seu arrelament en temps passats és la bonica i pràctica escala amb graons de pedra que des de la carretera permet l'accés a la font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Novembre-2011

Font des Albellons

Municipi.- Selva | Lloc.- Binibona - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta

Situació: Google Maps (31 S 492683 4404802) | Alçada.- 185 msnm


Dins sa finca de 'els Albellons' avui hotel rural, a uns 100 metres vessant avall trobam aquesta font, a sa pujada de cap a la dreta en acabar un camí de carro en bon estat.

Es tracta d'una mina natural d'uns tres metres de llargària i està tota dins roques, pedres i terra, no més sa boca de sortida està fet per l'home amb pedra treballada.

S'ullal està al fons a la dreta i s'aigo cau dins un gran safareig (15 x 15 metres) que hi ha just a sa sortida.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2012

Font den Miquelí

Municipi.- Selva | Lloc.- es Guix - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 491000 4406599) | Alçada.- 610 msnm

Una font desconeguda per a molta gent que està a pocs metres abans d'entrar al terme municipal d'Escorca venint per la carretera d'Inca, a uns 20 metres de sa carretera a l'esquerra.

És una mina curta de menys de dos metres de fondària construïda amb pedra en sec, de forma rectangular i la coberta lleugerament rebaixada. El sòl és també de pedra i té una piqueta de 0,40 x 0,40 x 0,15 metres que recull l'aigua de l'ullal que està al fons, a baix de l'única paret que és de roca amb nombrossos degotissos.

En l'exterior de la font i a un metre de distància hi ha una bassa o petit safareig de 4 x 3 x 0,60 metres de la qual surt una canal enterrada fins a una pica i un abeurador en ruïnes baix sa propera marjada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2011 - Revisat.- 03/ 2017

Font den Tesà

Municipi.- Selva | Lloc.- Binibona - sa Coma Llarga - Rústic | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 493920 4406123) | Alçada.- 294 msnm

A sa Coma Llarga, a sa part nord de sa Penya Foradada i a la dreta des camí tal com anam pujant mos trobam aquesta font baix una gran roca.

És una mina amb sa galeria feta de pedra en sec i volta de canó en bastant bon estat. Té uns 4 metres de llargària i al fons es veu s'ullal penjat amb degotissos de calç fins en terra.

Sa font només raja en s'hivern, en èpoques de pluges i no té cap medi d'aprofitament ni emmagatzematge de s'aigua per lo que el seu ús havia de ser puntual per caçadors i altres trescadors de sa muntanya així com per es ramat salvatge.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig-2012

Font des Balancí

Municipi.- Binibona (Selva) | Lloc.- Sa Coma - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 493015 4405640) | Alçada.- 206 msnm

Una font realment difícil de trobar; si no hagués estat per s'ajuda d'en Toni Seguí de Caimari (en Toni de ses Figueroles) que mos hi va acompanyar, no crec que noltros la haguérem trobada, ja que està dins un espès alzinar, abandonat i molt 'brut' situat entre es Coll des Fossar i sa Coma Llarga.

És una font amb bassa que per desgràcia té part de sa boca d'entrada esbaldregada i s'ha perdut sobretot s'aspecte estètic, ja que el que en queda es veu molt ben construït. Sa bassa té una forma més o manco circular d'uns 2,20 m. de diàmetre i si davalla per tres graons de pedra; es veu encara uns restes d'una barrera de fusta ja totalment rompuda. S'envolant de sa font està feta de pedra en sec i per davall des nivell de s'aigua ses pedres estan posades a junta closa, en es sostre hi ha lloses planes bastant grans.

Sa font segueix activa i es veuen restes d'una síquia que havia de conduir el sobrant de cap en es torrent des Picarols però s'esbaldregada a s'entrada impedeix sa lliure circulació de s'aigua i aquesta hi queda embassada pel que també es perd sa potabilitat. El nostre informador no recorda que son pare li donàs cap motiu per tan estrany topònim.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Noviembre-2012

Font des Barracar

Municipi.- Selva | Lloc.- Es Barracar - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipo.- Mina curta

Situació: Google Maps (31 S 491239 4404658) | Alçada.- 395 msnm

L'amo de sa finca mos ha negat el permís per entrar per agafar dades i fotografies. Així ses coses, per continuar amb aquest projecte i respectant com sempre sa propietat privada, per documentar aquesta font hem hagut d'emprar unes fotografies agafades per un dels autors d'aquesta web en uns anys que no hi havia problemes de pas.

Sa font està a uns 200 metres de ses cases, a l'esquerra des camí que costa per avall va en direcció a ses cases de Sa Coma, malgrat no arribar-hi. És una petita gruta feta de pedra en sec d'uns 4'5 metres de llargària per 2,40 d'ampla i uns 2,10 d'altura. Sa boca d'entrada té una vella reixa de ferro per protegir s'entrada a es ramat.

Al fons en surt s'aigua per un ullal entre unes pedres i es recull dins una piqueta de pedra de més o manco 60 x 60 cm. Suposam que antigament una canal soterrada anava cap a fora on es devia recollir dins algun tipus abeurador o safareig.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2013

Font des Cabanyal

Municipi.- Selva | Lloc.- Es Cabanyal - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Bassa enclotada

Situació: Google Maps (31 S 490901 4400968) | Alçada.- 176 msnm

Vora es camí que va de Selva a ses cases de Massanella hi ha aquesta bonica font.

Es tracta d'un clot excavat baix terra uns 2,5 metres per davall des nivell des terreny. Sa baixada es fa per uns graons irregulars de pedra. Sa paret de l'esquerra (entrant) és de roca natural, mentre que la dreta i la resta és de pedra seca. Al fons hi ha un habitacle circular, també irregular amb coberta de volta, tot de pedra seca com hem dit. A l'esquerra a sa part baixa hi surt s'ullal per una esquerda entre dues roques i que es diposita en una bassa de prop d'un metre quadrat i un s 30 cm. de fondària.

En sa nostra visita hi havia un poc d'aigua però malauradament contaminada, possiblement per ses aigües brutes d'una propera i moderna construcció que segons ens comenta un vianant de sa zona, no hi feren clavegueram ni fosa sèptica, tan sols un clot negre.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març - 2014

Font des Castell

Municipi.- Selva | Lloc.- Binibona - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat

Situació: Google Maps (31 S 493817 4404168) | Alçada.- 159 msnm

Font del tipus 'pou albellonat' situada a uns 100 metres per davall de ses cases de sa possessió en direcció a migjorn.

Es tracta d'un pou de captació de secció ovalada (2,20 x 1,20 metres) paredat en sec i amb un coll que no arriba al mig metre de pedres desordenades. A sa part nord des fons des pou es veu una mina de captació per on arriba s'aigua, mesura uns 0,60 x 0,90 però no podem aportar la llargària perquè no podem accedir-hi.

A sa part de ponent des pou, també a sa part baixa, surt un albelló de desguàs del qual tampoc podem aportar mesures i que antigament arribava fins a una vella bassa d'uns 6 x 4 metres, situada a uns 30 metres a migjorn vessant avall, avui abandonada i plena de brutor on hi ha restes de sa boca de s'albelló que hi descarregava s'aigua.

Suposam que en una part des recorregut de s'albelló, s'ha fet un desviament amb un altre albelló o canonada que fa arribar s'aigua a un safareig just al costat de sa bassa (11 x 6 metres) i que fa pocs anys ha estat tapat d'obra.

A uns 70 metres més avall (migjorn) hi ha un altre antic safareig (8 x 8 metres) que també ha estat tapat amb un forjat; suposam que hi arriba s'aigua per unes canonades de plàstic, tot junt per regar sa part de sa finca coneguda com s'Hort des Castell.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2018

Font des Llop

Municipi.- Selva | Lloc.- Sa Bisbal - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Surgència

Situació: Google Maps (31 S 493810 4402555) | Alçada.- 132 msnm

Font que es troba a sa zona de 'sa Bisbal' entre Selva i Campanet i que segons mos conten els seus propietaris, és coneguda amb aquest nom pel fet de que fa molts d'anys, una persona va confondre un cà perdut que hi bevia amb un llop, mamífer carnívor del qual no sen coneixen exemplars a sa nostra illa.

Es tracta d'una petita ufana que com a tal, tan sols brolla en èpoques de pluges, formant una bassa (d'uns 10-12 m2) que si ses pluges són fortes vessa i anega els terrenys dels costats. Els actuals propietaris, als qui agraïm sa seva amabilitat, han construït vora sa bassa un pou de pedra per poder accedir més fàcilment a s'aigua infiltrada amb una corda i un poal, fins i tot amb un petit motor elèctric.

Aquesta construcció és moderna i fonamentalment decorativa, feta amb bon gust, amb acabats exteriors de pedra i terra i amb un tub de ciment a s'interior des pou. S'accés es fa mitjançant una escala d'amples graons també fets de pedra i ciment.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2014

Font des Poll

Municipi.- Selva | Lloc.- Camí de ses Figueroles - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 493191 4404853) | Alçada.- 175 msnm

Espectacular i ben conservada font a pocs metres del torrent des Picarols, entre aquest i es camí a ses Figueroles i a sa Coma Llarga.

Font de mina d'uns 2,50 metres de llargària feta de pedra en sec, secció rectangular amb ses parets lleugerament inclinades; El sostre és de lloses plenes i en terra és llis de pedra. Al fons hi ha una piqueta en terra (0,60 x 0,35 m.) just davall s'ullal. A uns 3 metres a l'esquerra mirant de sa boca hi ha un broll salvatge amb força suficient per marcar un important xaragall (0,50 x 0,50 m.) que sembla s'ajuntava amb sa sortida d'aigua de sa mina per omplir una altra piqueta abeurador; juntes ses aigües vessaven es sobrant en es torrent.

No descartam que es broll dit hagi sortit en haver-se embossat s'ullal natural de sa mina; no seria sa primera vegada que ho veim. Una font molt ben construïda i millor conservada a un racó molt agradable.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Noviembre-2012

Font des Safareig

Municipi.- Selva | Lloc.- Sa Bisbal - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 493228 4402373) | Alçada.- 148 msnm

A uns 125 metres de ses cases de sa Bisbal, anant de cap a ponent hi ha aquesta fonteta, a la vora des camí que ve de Selva.

Es tracta d'una antiga mineta, avui tapada a la seva sortida, que comunica es safareig amb es pou mare o pou de captació situat a uns 10 metres cap a sud del safareig, a sa marjada de damunt.

Una canonada de plàstic fa es camí entre pou i safareig. A la vora de sa boca hi ha una altra canonada per el desguàs quan es safareig està ple d'aigua. Es cabal d'aigua d'aquesta font que és escàs però constant s'empra per regar un antic hort de fruiters.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2012

es Pouet de ses Cases

Municipi.- Selva | Lloc.- Ses Figueroles - Rústic - Públic | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 492766 4406822 ) | Alçada.- 361 msnm

Aquesta font està a la dreta del camí que ve del coll de sa Batalla, uns minuts abans d'arribar a les cases de ses Figueroles.

Es tracta d'un o uns quants brolls que amollen l'aigua directament dins d'un pou d'una mica menys de 2 metres de profunditat, sense coll i d'un diàmetre d'uns 90 cm. i que actua així com un aljub per emmagatzemar aigua. El pou és de pedra i és possible que rebi aigua d'alguna altra filtració interior. Encara que en la nostra visita el pou estava sec, tenim referències que gran part de l'any té aigua, de fet adjuntam una imatge de 2009 que estava quasi ple. S'aigua surt per un petit albelló (0,30 x 0,30 m.) i es diposita dins dues piquetes per abeurar el ramat i facilitar la seva recollida.

Aquesta font ha estat confosa durant molt temps per sa font de sa Mata que està a uns 40 metres més amunt i a s'altre costat des camí, ja dins es torrent. Tot això ho hem d'agrair a en Toni Seguí (Toni de ses Figueroles) que ens ha aclarit això i altres coses de ses Figueroles.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2011 | Revisat.- 12/ 2015

sa Fontassa

Municipi.- Selva | Lloc.- Can Estrany - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Surgència

Situació: Google Maps (31 S 493873 4400862) | Alçada.- 136 msnm

Just a 2 quilòmetres en direcció llevant de sa Font de Camerata de Selva es troba aquesta potent surgència, malgrat que avui i a causa de diversos sondejos practicats a sa zona, es cabal ha minvat moltíssim.

Es tracta d'un broll que surt als peus d'un turó i al fons d'una espectacular trinxera de més de 20 metres de llargària, amb una altura al final de quasi 6 metres. Sa llargària i sa diferència de nivell d'aquesta trinxera és compatible amb sa construcció d'una mina, però possiblement per sa mala qualitat i esponjositat de sa terra, es va decidir arribar a sa captació mitjançant aquest sistema. Tal com mos manifesta en ''Vale'', estadà actual de sa finca (al qui agraïm sa seva amabilitat) i per les restes localitzats als laterals de dita trinxera, aquesta estava paredada en gran part mitjançant pedra seca; avui tan sols en queden unes mostres.

Al fons des passadís hi fa un eixamplament i d'en terra és per on brolla s'aigua; aigua que anava acumulant-se fent una bassa i sortint lliurement per terra fins a arribar a un safareig a uns 30 metres des broll i ja fora de sa trinxera. Actualment a uns 10 metres des broll o surgència hi ha un petit paretó amb una canonada de plàstic que fa es recorregut. Interessant font amb un topònim ben merescut; per sa grandària i per es seu important cabal, en temps passats això sí.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2014

Font de sa Coma den Mairata

Municipi.- Selva | Lloc.- Caimari - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 490673 4402098) | Alçada.- 244 msnm

Fontinyol que es troba en el camí que és un dels accessos als Fornassos i al puig de sa Creu (600 m.) i molt a prop de sa partió entre Selva i Mancor de la Vall.

Es tracta d'un ullal o petita ufana que brolla per davall una paret a l'esquerra del camí tal com pujam i a la qual i per tal d'aprofitar-la es va construir un aljub de pedra. Entre el broll i l'aljub hi ha uns 4 metres on hi ha una síquia també de pedra però folrada de ciment que uneix els dos elements. A sa part contrària hi ha un petit forat (0,15 x 0,25 m.) que serveix de sobreeixidor.

L'aljub està encimentat per dins per tal d'evitar fuites d'aigua i té una obertura a dalt protegida amb una reixa fina de filferro per recollir aigua amb un poal o semblant. A un costat hi ha un abeurador pel ramat amb una piqueta encastada a terra; s'hi accedeix per uns escalons de pedra i a baix hi ha una reixa metàl·lica que protegeix sa sortida d'aigua.

Agraïm a Toni Sureda 'socay' sa informació per localitzar aquesta fonteta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny-2015

Font de sa Cova de sa Palla

Municipi.- Selva | Lloc.- Camí dels Horts - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Degotís

Situació: Google Maps (31 S 490560 4403164 ) | Alçada.- 288 msnm

Aquí tenim sa típica font de degotís consistent en uns petits brolls d'aigua que cauen gota a gota des sostre d'una cova o penya-segat i cauen dins un recipient, natural o artificial per tal de recollir i guardar s'aigua, normalment per es ramat.

En aquest cas hi ha uns petits clots a una roca que recullen un poquet d'aigua de sa que cau però sa major aportació és de dos o tres degotissos que deixen caure s'aigua dins un bidó de xapa de ferro tallat per la meitat i col·locat en es lloc adequat per recollir sa major quantitat d'aigua possible. Acostumats a ses altres fonts d'aquest tipus que solen tenir unes alfàbies o altres recipients de fang o naturals, això d'un bidó no és molt estètic en es camp, però segur que en es pastor que hi duu ses ovelles a beure no l'importa gaire. Hem de dir que no tenim referències d'aquest topònim ni de sa font; en es M.G.M. sa Cova de sa Palla es troba situada més o manco en es mateix lloc on hi ha aquest broll i el topònim adjudicat ho hem fet únicament per sa classificació dins aquesta web.

*Act. març 2015 / Ens informa en Toni Sureda 'socay' que l'antic dipòsit de ferro ha estat substituït per un rectangular de fibra-ciment, més conegut com ''uralita'' (foto 4).

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2012 / Revisat.- 03/ 2015

Font de sa Mata

Municipi.- Selva | Lloc.- Ses Figueroles - Públic | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina enclotada

Situació: Google Maps (31 S 492730 4406853) | Alçada.- 373 msnm

Font situada a uns 170 metres abans d'arribar a ses cases de ses Figueroles i a uns 40 abans des Pouet de ses Cases si venim des coll de sa Batalla, a l'esquerra des camí i vora es torrent que davalla en paral·lel amb el dit camí.

Es tracta d'una font de mina curta amb una galeria feta de pedra en sec i roca natural d'uns 3,5 metres de llargària per una secció variable de mesures i formes, començant amb uns 0,60 x 0,90 m. amb coberta de lloses planes a l'inici per passar més endins a ser coberta de volta i secció mitjana d'uns 0,70 x 1,50 metres. Sa galeria va baixant per uns escalons de pedra a mesura que entram i al fons es forma una pica natural amb dos ullals de sortida d'aigua de manera que sa galeria, en temps de fortes pluges, queda totalment anegada i el sobrant cau per sa boca de cap es torrent que passa just al costat.

A uns 4 metres de sa boca, entre el camí i sa font, hi ha una piqueta que es feia servir com abeurador pel ramat, curiosament a quasi un metre per sobre del nivell de sa boca de sa mina; en Toni Seguí (Toni de ses Figueroles) a qui agraïm la seva informació, ens confirma que ell mateix omplia s'abeurador a poalades des de sa font.

Agraïts també a Txema Aparicio que ens fes saber de s'existència d'aquesta font de mina, desconeguda per quasi tothom i que va ser l'esmentat Toni Seguí el que ens va confirmar que aquesta és sa autèntica font de sa Mata i no sa que es troba uns 40 m. més avall en direcció a ses cases com pensàvem tots fins ara i que en realitat és el Pouet de ses Cases.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre -2015

Font de sa Coma -1-

Municipi.- Selva | Lloc.- Binibona - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 491993 4405255 ) | Alçada.- 202 msnm

Una de ses tres fonts que hem trobat dins sa finca de 'sa Coma' a Binibona i malgrat haver parlat amb s'estadà (que ho és des de fa uns 20 anys), no hem pogut aclarir el nom de cada una d'elles per separat, ja que a totes tres les nomenen com sa 'font de sa Coma'.

Aquesta que la citam com -1- és sa que està més prop de ses cases, baix des camí que va de sa Coma a es Barracar, malgrat que ses tres estan a pocs metres una de s'altre. Es tracta d'una font de mina feta amb pedra en sec d'uns 14 metres de llargària i de secció rectangular, el sostre de volta de canó i en terra també de pedra.

No hi ha canal per s'aigua ni pous d'aireig. No més a vora de s'entrada hi ha una pica encastada en terra i fa un salt d'uns 70 cm.; aquest tros té una canal de pedra penjada a l'esquerra fins a sa sortida. Suposam que fa temps hi havia una pica i/o un abeurador però avui no hi ha res i s'aigua cau de cap en es torrent sense aprofitar-se.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2012

Font de sa Coma -2-

Municipi.- Selva | Lloc.- Binibona - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 491976 4405242) | Alçada.- 209 msnm

Una de ses tres fonts que hem trobat dins sa finca de 'sa Coma' a Binibona i malgrat haver parlat amb s'estadà (que ho és des de fa uns 20 anys), no hem pogut aclarir es nom de cada una d'elles, a totes tres les nomenen com 'sa font de sa Coma'.

Aquesta que nomenam com -2- és una font de mina amb tipologia de 'qanat', amb una galeria d'uns 8 metres de llargària i amb un pou de ventilació d'uns 2,20 metres d'alçada al fons. Sa galeria està feta de pedra en sec i secció de perfil parabòlic. A terra hi ha dues canonades, sa antiga de ciment a l'esquerra i una moderna de plàstic.

A fora hi ha una piqueta amb dos abeuradors i la seva dreta un aljub d'uns 45 m3. Sa canonada de plàstic va junta amb s'antiga canal de pedra fins a ses cases de sa possessió voltant pel costat de s'hort.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2012

Font de sa Coma -3-

Municipi.- Selva | Lloc.- Binibona - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 491966 4405222) | Alçada.- 214 msnm

Una de ses tres fonts que hem trobat dins sa finca de 'sa Coma' a Binibona i malgrat haver parlat amb s'estadà (que ho és des de fa uns 20 anys), no hem pogut aclarir el nom de cada una d'elles, a totes tres les nomenen com 'sa font de sa Coma'.

Aquí tenim un broll semblant al de sa Font Nova de Moscari i es veu que sa sortida d'aigua al llarg dels anys ha anat fent aquesta endinsada a sa terra. Sa font està per damunt de ses altres dues a la vora des camí que va a es Barracar i és bastant possible que sa vena sigui sa mateixa. Així pensam que aquesta font ha de ser més moderna, ja que no es veuen restes de treballs per aprofitar-la, com mines o pous.

S'aigua surt de dos punts al fons de sa gran séquia i ho feia amb intensitat el dia de sa nostre visita però surt fora, creua el camí i es perd vessant avall. S'estadà ens confirma que ell sempre l'ha vista així.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2012