КРЪГЛА МАСА

БИЗНЕС ЛИНГВА – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ И МНОГОЕЗИЧИЕТО

Катедра „Чуждоезиково обучение“ 

към факултет „Финанси“ 

на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов

 

организира

 

ТРЕТА КРЪГЛА МАСА

БИЗНЕС ЛИНГВА – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ И МНОГОЕЗИЧИЕТО

(6 октомври 2023 г. гр. Свищов)

 

Екипът на катедра „Чуждоезиково обучение“ към факултет „Финанси“  на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов отправя покана към всички колеги за участие с доклади и споделяне на научни търсения и професионални наблюдения в сферата на съвременното чуждоезиково обучение.


Работни езици: български, английски.


Кръглата маса ще бъде проведена присъствено и чрез видеоконферентна връзка на адрес: 

https://bbb.uni-svishtov.bg/b/jfq-pqm-d6o


Такса за участие: без такса


Одобрените от Редакционния съвет разработки ще бъдат публикувани в електронен сборник и книжно тяло. За изпращането и публикуването на разработките авторите не заплащат такси и не получават възнаграждение. 

Електронният сборник с материали от кръглата маса се публикува като многогодишна научна поредица с регистрация пред Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и НАЦИД с ISSN 2815-3022.

Сборникът с материали от кръглата маса в книжно тяло е отделна публикация със собствен издателски номер. 

Сборникът с резюмета от разработките и програмата на форума се публикува като самостоятелно издание с ISBN.


Важни срокове*:

1. Изпращане на заявка за участие в срок до 01.09.2023 г. на електронен адрес: lingua.tsenov@gmail.com. Заявката следва да съдържа: заглавие на разработката, научно звание, научна степен, име, презиме и фамилия на автора, афилиация,  резюме от 150 до 200 думи. 

2. Потвърждение за приемане на заявката до 05.09.2023 г. 

3. Изпращане на разработката за рецензиране до 18.09.2023 г.

4. Потвърждение за приемане на разработката до 04.10.2023 г.

5. Изпращане на разработката в цялостен и завършен вид за публикуване до 10.10.2023 г.

*Организаторите си запазват правото на промени в посочените срокове. В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат сроковете, това ще бъде оповестено публично на страницата на кръглата маса.  


Организационен комитет: 

Председател: 

ст. преп. д-р Маргарита Михайлова – научен секретар на катедра „Чуждоезиково обучение“, m.mihaylova@uni-svishtov.bg 


Членове: 

ст. преп. д-р Виктор Монев – ръководител катедра „Чуждоезиково обучение“, v.monev@uni-svishtov.bg 

ст. преп. д-р Венцислав Везиров, v.vezirov@uni-svishtov.bg

ст. преп. Венцислав Диков, v.dikov@uni-svishtov.bg

ст. преп. Даниела Стоилова, d.stoilova@uni-svishtov.bg

ст. преп. Елка Узунова, e.uzunova@uni-svishtov.bg

ст. преп. Иванка Борисова, i.borisova@uni-svishtov.bg

ст. преп. Радка Василева, r.vasileva@uni-svishtov.bg

ст. преп. Румяна Денева, r.deneva@uni-svishtov.bg


Научен комитет и Редакционен съвет:

Председател:

Проф. д-р Андрей Захариев, Декан на факултет „Финанси“, СА „Д. А. Ценов“

Членове:

Проф. дпн Наталья Саенко, Ръководител катедра „Чуждестранни езици“, ХНДАУ, Харкив, Украйна

Доц. д-р Венцислав Василев, Ръководител катедра „Застраховане и социално дело“, СА „Д. А. Ценов“

Доц. д-р Пламен Йорданов, катедра „Застраховане и социално дело“, СА „Д. А. Ценов“

Светлана Сарачилова, Faculty Council Member, ASA College, NY, NY, USA