องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

กลุ่มแปรรูป

การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ

เรือประมง

Carousel imageCarousel image

ทะเบียนข้อมูลการเพาะเลี้ยง(ทบ.1)

ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง(ทบ.2)

ทะเบียนเรือประมง(ทบ.3)

พื้นที่แหล่งน้ำปิด

พื้นที่แหล่งน้ำจืด

Carousel imageCarousel image

สัตว์น้ำควบคุม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปลาหน้าวัด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ

แปลงใหญ่

ชนิตสัตว์น้ำที่สคัญของจังหวัด

งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท)

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประมงในพื้นที่

ประมงอาสา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

ท่าเทียบเรือประมง

ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562)

Carousel imageCarousel image