สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

         

นางสาวมยุรีย์  เนตรศิลานนท์
รอง ผอ.สพป.นม.3

นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือ / แนวทาง                                                                                                                   

หนังสือมอบอำนาจสพฐ.pdf

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

การลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่

กรณีที่ลืมรหัสผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ช่องทางติดต่อ

1. การติดต่อสอบถาม ช่องทาง   

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  :  ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

3. ผู้พัฒนาเวปไซค์