สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

          การอบรมพัฒนาบุคลากรพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมเบญจมาศ

   วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3
พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3
เป็นประธานในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน
ในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภาระงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

นายขันตรี โสภาพิช
รอง ผอ.สพป.นม.3

นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

น.ส.พิชญ์สุกานต์  จรพุทธานนท์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

น.ส.สุภาภรณ์  มะลิใหม่
ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือ / แนวทาง


                                                                                                                   

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

การลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่

กรณีที่ลืมรหัสผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ช่องทางติดต่อ

1. การติดต่อสอบถาม ช่องทาง   

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  :  ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

3. ผู้พัฒนาเวปไซค์