ทำเนียบบุคลากร

นายเอนก ยังให้ผล
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางทิพาภรณ์ ขลิบศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ลาวัลย์ กิตติธรรมโม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอิสริยารักษ์ มหาโยธี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางศศิกัญญา วงศ์แสน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอังสนา ศรีประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางมณฑาทิพย์ แข็งสาริกิจ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายอชิระ โสธรรมมงคล

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.กฤษณา จันทรแสน
พนักงานธุรการ