Biologische landbouw in transitie

De biologische landbouw in een nieuw proces van verandering Deze keer klimaat gestuurd

Augustus 2018


Via deze weg informeren wij u en vragen uw aandacht voor een aantal bijzondere ontwikkelingen in uw werkveld. Wij doen dit vanuit ons Sociaal Maatschappelijk initiatief EVS.

EVS staat voor; Ecologisch Vernieuwende Samenleving. www.ffrmnetwork.org


Wij organiseren en introduceren bijzondere vormen in onderzoek en maatschappelijke bewustwording in de werkvelden;

Natuurontwikkeling, Biologische landbouw, Voedselbossen, Permacultuur, Voedselzekerheid en gerelateerde onderwerpen


Wij hebben elkaar wederzijds ee en ander te bieden. Wij nodigen u uit te participeren in ons netwerk en gebruik te maken van onze diensten. Bijzonder in ons werk is dat wij werken in de vorm van een maatschappelijk initiatief. Onze diensten zijn gratis of voor kostprijs. Bijdragen in welke vorm dan ook worden op prijs gesteld.

Overview en inleiding

De landbouw staat onder druk op tal van manieren. De zomer van 2018, met alle droogte, laat ons zien dat er echte verandering nodig is in onze samenleving op tal van gebieden. De bouw, de aanleg van wegen, riolering, recreatiegebieden, waterbuffering en nog meer vragen om een andere aanpak. Anticiperen op de verandering van het klimaat. Het gaat om structurele veranderingen als de stijging van de gemiddelde temperatuur en veranderingen in de neerslagpatronen die u ongetwijfeld bekend zijn.

*De verandering in onze systemen en werkwijze als samenleving is noodzakelijk omdat zij zijn gebaseerd op een bepaalde klimaat constante .. Die constante is er niet meer en is steeds sneller aan het veranderen. Dat heeft vergaande consequenties voor ons leven en onze samenleving. Voedselzekerheid is daar een belangrijk onderdeel van.

Het klimaat in verandering noopt tot miljarden investeringen. Ook de wens om meer natuurvriendelijk te leven gaf al redenen om naar deze werkvelden te kijken en te handelen in diverse richtingen


Wat is er gaande?

 • De afname van het aantal soorten en nieuwe soorten die binnen komen in ons ecosysteem; structurele veranderingen in de biodiversiteit. Ons hele ecosysteem wordt anders. Soorten verdwijnen, nieuwe komen, land verdwijnt onder water en de stromingspatronen in de Atlantische oceaan veranderen met gevolgen voor het weer en daarmee de landbouw ook in Nederland. De landbouw krijgt te maken met veranderingen. De landbouw is zelf een grote factor van invloed op het klimaat. Wat kunnen wij daar mee doen?

Biologische landbouw kan een (nog) verdergaande bijdrage leveren aan de realisatie van klimaatdoelen en daartoe uitnodigen en bewust helpen maken. Wij nodigen u uit om uw bedrijf als springplank te gebruiken voor een bewustzijnsverandering bij burgers en omringende bedrijven op tal van gebieden. Wij bieden u hiervoor graag de handvaten ook in de benadering van politiek en bedrijven om ruimte te vragen in wet- en regelgeving.

Regels moeten er zijn om mogelijk te maken en gezonde ontwikkelingen te stimuleren.

 • Wij geven u op verzoek juridisch advies en begeleiding bij procedures.


Een van de zaken van belang is onze bodem en de permanente begroeiing daarvan te verbeteren


 • Kale gronden voorkomen is belangrijk vanwege verhitting, verdroging en achteruitgang van het bodemleven. Dat vraagt om andere teeltwijzen en een nieuwe omgang met grond
 • Waterbuffering vraagt op alle manieren aandacht specifiek voor droge zomers
 • Insecten en vogels nemen af en hebben hulp nodig om te overleven
 • Ons ecosysteem is aan verandering onderhevig. Invasieve soorten en soorten die verdwijnen, nieuwe soorten worden (ook bewust) ge├»ntroduceerd
 • Bodemvervuiling, ook door bespuitingen, is alom aanwezig


 • Ons inzicht in de bodem veranderd. De natuur als zelfregulerend systeem ruimte geven en er in alle aspecten mee gaan samenwerken is een uitdaging


Wat kan er binnen uw bedrijf opgepakt of misschien wel verbeterd worden in deze geschetste werkvelden?


 • In onze optiek zijn voedselbossen een belangrijk en praktisch handvat om iets positiefs te doen in het proces van de huidige klimaatverandering. Voedselbossen geven opbrengst waarbij het Ecosysteem blijft bestaan. Geven schaduw, geven ruimte voor diverse soorten, bufferen water en veel andere voordelen. Er zijn diverse bijzondere voorbeelden van deze aanpak die wij u graag tonen. Voedselbossen kunnen mogelijk prima gecombineerd worden met uw aanpak.

Kan er binnen uw bedrijf of in uw directe omgeving, worden bijgedragen aan de ontwikkeling van voedselbossen of het praktisch toepassen van de principes die ermee samenhangen om zo de situatie voor mens en natuur te verbeteren?


 • Wij bieden u draaiboeken en praktische handvatten om een en ander mogelijk te maken
 • Bijeenkomsten of een workshop kunnen op verzoek worden georganiseerd
 • Materialen en achtergrondkennis zijn beschikbaar
 • Wij helpen bij de ontwikkeling van inrichtingsplannen voor locaties
 • Praktische tips en adviezen voor uw bedrijf in een proces van verandering


 • Wij stellen de informatie aan u beschikbaar met het verzoek meetgegevens met ons te delen en samen te werken
 • Tips en suggesties zijn welkom of ook andersoortige informatie die gedeeld kan worden
 • De nieuwe samenleving gaat niet meer over geld. Waarde en een gezonde toekomst staan centraal. Dat vraagt om andere werkwijzen

Wij houden u op graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via onze nieuwsbrief, de website, LinkedIn. Via LinkedIn zijn wij te volgen onder de naam EcoVrede Nederland.


Keurmerk

Wij bieden een keurmerk wat laat zien dat een locatie een andere werkwijze nastreeft in de praktijk. Keurmerk nieuwe werkwijzen informatie


Monitoringssysteem

Wij bieden u daarnaast een monitoringssysteem wat in de biologische landbouw en gerelateerde teeltwijzen goed bruikbaar is. Het systeem is onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Wetenschapswinkel Wageningen en studenten. Het geeft een handvat om gegevens te kunnen vergelijken en zelf praktisch onderzoek te doen op een low budget basis.


Nieuwe Onderzoeksmethoden

Er zijn compleet nieuwe onderzoeksmethoden en meetmethoden noodzakelijk die wij graag met u door ontwikkelen. Waar wij de praktische handvatten voor hebben. Methoden om een veranderend Ecosysteem te blijven volgen en te ondersteunen. Om te zien wat de resultaten zijn van uw en ons werk in de landbouw.


Meer informatie hierover kunt u vinden via onze website www.ffrmnetwork.org waar een model van aanpak met een complete handleiding voor u downloadbaar is en u ook uw contactgegevens kunt vermelden. Een Nederlandstalige versie van de readers is binnenkort beschikbaar.


Dank voor uw aandacht tot zover. Wij horen graag van u. U kunt ons mailen met nadere vragen of een afspraak maken met betrekking tot een van de genoemde onderwerpen.

FFRM Network - EcoVrede Nederland www.ffrmnetwork.org

(FFRM staat voor Research & Monitoring van Voedselbossen)

ANBI instelling Kvk 50879804

www.ffrmnetwork.org www.ecovredegaard.nl


Natuurlijke systemen ontwikkelen waarin geoogst wordt met behoud van het ecosysteem!

EcoVrede Nederland Actief sedert 2009