ที่มาของโครงการ และรายละเอียดโครงการ

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในชุมชน

พื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ปี 2566