นายสุริยา อัคฮาด ครู ผู้สอน


คำแนะนำการใช้งาน

บทเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. พุทธศักราช 2551

วิธีใช้งาน

  1. เลือกระดับชั้นเรียนที่จะเข้าเรียน

  2. เมื่อเข้าสู่ห้องเรียนแล้วให้ทำตามคำแนะนำการใช้งานในแต่ละระดับ

เลือกชั้นเรียน