รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ

การอภิปราย/บรรยาย

นิทรรศการบอร์ดผลงานวิชาการผลงาน Knowledge Management (KM) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

การมอบรางวัลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นและการมอบนโยบายงาน คบส.

การประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจาและโปสเตอร์ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หัวข้อการบรรยาย/อภิปราย

Keynote Speech “Change and Disruption Technology”

โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อดีตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-12.00 น.

อภิปรายเรื่อง “แฉ...ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ ”

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น."

นายภาคภูมิ เดชหัสดิน

เจ้าของเพจหมอแล็บแพนด้า

นายแพทย์ วิทวัส ศิริประชัย

เจ้าของเพจ Drama-addict

นายพีรพล อนุตรโสตถิ์

ผู้ผลิตและพิธีกรรายการ "ชัวร์ก่อนแชร์"

นางสาวพุทธชาด พงศ์สุชาติ

พิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวสตรองและนักจัดรายการวิทยุ

อภิปรายเรื่อง“อนาคต....กัญชงเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-11.00 น.

รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช

ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่อสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


รศ.เภสัชกรหญิง รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล

ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ภญ.สุภัทรา บุญเสริม

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา


อภิปรายเรื่อง "รู้ลึก...รู้จริงกัญชาทางการแพทย์"

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-12.30 น.

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

อธิบดี กรมการแพทย์


นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ภญ.สุภัทรา บุญเสริม

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา


อภิปรายเรื่อง “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.00 น.

ดร.กิตติชัย ราชมหา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ธัญชนก เมืองมั่น

นักวิจัยอาวุโส. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นางเกศมณี เลิศกิจจา

นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ AI เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00-16.00 น.

อ.อนุชิต นิรภัย

ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


อภิปรายเรื่อง “งานวิจัยระดับนานาชาติด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ "

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.30 น.

ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์

ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ภญ.วารีรัตน์ เลิศนที

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


อภิปรายเรื่อง “Prompt....รองรับผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใหม่"

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30-12.00 น.

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

กรรมการบริหาร บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ดร.ภญ.สิรินมาส คัชมาตย์

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ดร.ภก.สุชาติ จองประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

บุคลากรภาครัฐฟรี ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


บุคลากรภาคเอกชน/บุคลคลทั่วไป

มีค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340-224425-8 ออมทรัพย์

ลงทะเบียน ONLINE : CLICK HERE

โอนเงินภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

การประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจาและโปสเตอร์ งานคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอจะได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและที่พักตลอดการประชุม

หากมีปัญหาเรื่องผลการประกาศสอบถามรายละเอียดที่กลุ่มวิจัยและวิทยบริการที่ T.02 590 7256