อาหารปลอดภัย

1. แบบประเมินผลการดำเนินงาน KPI งานคุ้มครองผู้บริโภคฯและอาหารปลอดภัย

2. แบบรายงานผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ปี 2562

*** เกณฑ์ประเมิน Green & Clean ปี 62

***คู่มือ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

3. ฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่จำหน่ายผัก ผลไม้ ข้าวไข่เนื้อให้โรงพยาบาล

***ฐานข้อมูล GAP

4. ฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่เข้ามาจำหน่ายในตลาดสีเขียว(Green Market) ในโรงพยาบาล

5. ศูนย์ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7

6. ผลการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยโดย Mobile Unit

7. รายงานผลการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานจังหวัดต้นแบบ ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย

8. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร

9. โครงการ อปท. อาหารปลอดภัย Go Green Plus

*สนับสนุนจุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหารในตลาด *สนับสนุนการจัดบริเวณGreen Market ในตลาด

*การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกร *การจัดทำฐานข้อมูลร้านอาหาร/ตรวจแนะนำ

*การสำรวจและตรวจแนะนำตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

*การจัดการน้ำมันที่ใช้ทอดแล้ว

10. มาตรการจัดซื้อจัดจ้างอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

11. แผนการออกประเมิน รพ.อาหารปลอดภัย (เมษายน ถึง กรกฎาคม 2562)

กิจกรรม ***ลงแปลงปลูก เยี่ยมโรงครัว ตลาดGreen Market ตลาดสด และสรุปผลการประเมิน***