สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ปี 2562

1. ตัวชี้วัดร้อยละคะแนนความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ

2.เป้าหมายอำเภอตรวจสถานประกอบการ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ อำเภอ

3. แบบประเมินผลการดำเนินงาน

4. แบบรายงานผลการดำเนินงาน

***สามารถกรอกผ่าน Google Sheet หรือ Download เป็นไฟล์ กรอกผลงานแล้วส่งให้ทาง Email : sopacumsikaw@gmail.com *** ทุกไตรมาส ***

* เมืองร้อยเอ็ด * เกษตรวิสัย * ปทุมรัตต์ * จตุรพักตรพิมาน

* ธวัชบุรี * พนมไพร * โพนทอง * โพธิ์ชัย

* หนองพอก * เสลภูมิ * สุวรรณภูมิ * เมืองสรวง

* โพนทราย * อาจสามารถ * เมยวดี * ศรีสมเด็จ

* จังหาร * เชียงขวัญ * หนองฮี * ทุ่งเขาหลวง

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ระดับอำเภอ

6. ข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนร้อยเอ็ด

7. ข้อมูลร้านยาจังหวัดร้อยเอ็ด

8. ข้อมูลสถานประกอบการเครื่องสำอาง

9. ข้อมูลผู้ให้บริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

10. ข้อมูลสถานประกอบการผลิตอาหาร

11. บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

12. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐาน

ก. บันทึกการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี
ข. แบบบันทึกการตรวจร้านขายยา

13. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ