กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

มุ่งมั่น คุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพดีของชาวร้อยเอ็ด

โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตขนมจีน

โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

18 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการเข้าถึง

กัญชาทางการแพทย์ (Service plan Canabis)

วันที่ 24 มกราคม 63 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โครงการอบรมเิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

คบส. สัญจรอำเภออาจสามารถ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คบส. สัญจรอำเภอจตุรพักตรพิมาน

วันที่ 22 พฤาภาคม 2562

โครงการสัมมนาเพื่อรับทราบความคิดเห็นต่อหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอักษร จังหวัดระยอง

คบส. สัญจรอำเภอเมืองสรวง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ประชุมคณะทำงานโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย ด้วยกลไกล พชอ. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2

วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา

ประชุมคณะทำงาน “คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ”

วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา

ประชุมคณะทำงานโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย ด้วยกลไกล พชอ. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 คร้งที่ 1

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมซาร์ลอง บูทริค จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุม "คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ารสาธารณสุข ระดับอำเภอ" ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนบ้านเหล่างิ้ว ในการถวายอาหารแก่พระภิกษุ ในการลดหวาน มัน เค็ม เพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCDs

วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมวิชาการหัวข้อ "การัฒนามาตรฐานงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก"

วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา

ปิดโครงการ "เหล่างิ้ว รวมใจ ประสานมือห่างไกลโรค NCDs"

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ส่งกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเนื้อสัตว์ ประกวดเพื่อ รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บ้านหนองแก ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุม "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และแนวทางการต่อใบอนุญาตสถานแระกอบการ" ประจำปี 2562

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี