ข่าวสาร : งานงบประมาณและแผนงาน

ข่าวสาร : งานพัสดุข่าวสาร : งานการเงินและบัญชี

ข่าวสาร : งานควบคุมภายในหนังสือราชการ เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

คู่มือการดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

Copyright 2017-2018 @ PPS Finance : Prayaprasert School