นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลฝาง

1. พัฒนาระบบจัดการสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ

2. พัฒนาระบบการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสุขในองค์กร

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

5. บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการสุขภาพชุมชน