งานธุรการ

ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการตำรวจ

โทร. 0-2513-9371

อีเมล์ faculty.div@gmail.com

ข้าราชการในฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานอาจารย์

พ.ต.ท.สุริยะ สุริยะศรีสารวัตร กอจ.
ร.ต.อ.บำรุง ปัญญารอง สว.กอจ.
ร.ต.อ.หญิง รุ่งทิวา พันหิรัญรอง สว.กอจ.
ส.ต.ท.ดนุพล ตรีแก้วผบ.หมู่ กอจ.
ส.ต.ต.หญิง พิมผกา แซ่โล่ผบ.หมู่ กอจ.
ส.ต.ท.วิษณุ ดุสิตผบ.หมู่ กอจ.
ส.ต.ท.หญิง ปานวาด นาฬิเกร์ผบ.หมู่ กอจ.