กลุ่มงานอาจารย์

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

[Faculty Division,Police Education Bureau,Royal Thai Police]