กลุ่มงานอาจารย์

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พันธกิจ

1. สรรหาอาจารย์ ผู้ทรางคุณวุฒิและเชิญมาเป็นวิทยากร

2. ร่วมกำหนดเกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรม

3. จัดการเรียนการสอนและทำหน้าที่สอน

4. จัดทำแผนการเรียนการสอน

5. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

6. บริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับปรัชญาการฝึกอบรมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

7. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

อำนาจหน้าที่

1. สรรหาอาจารย์ ผู้ทรางคุณวุฒิและเชิญมาเป็นวิทยากร

2. ร่วมกำหนดเกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรม

3. จัดการเรียนการสอนและทำหน้าที่สอน

4. จัดทำแผนการเรียนการสอน

5. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

6. บริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับปรัชญาการฝึกอบรมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

7.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม