กลุ่มงานอาจารย์

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์

อาจารย์(สบ6)กอจ.

อาจารย์(สบ5)

พ.ต.อ.หญิง อมรเทวี เพิ่มพิทยา
อาจารย์ (สบ5)ทำหน้าที่บริหารกลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร
พ.ต.อ.สัญญา เนียมประดิษฐ์
อาจารย์ (สบ5)ทำหน้าที่บริหารกลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย
พ.ต.อ.ชัยรัตน์ วรุณโณ
อาจารย์ (สบ5)ทำหน้าที่บริหารกลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ
พ.ต.อ.ชิตพล กาญนกิจ
อาจารย์ (สบ5)ทำหน้าที่บริหารกลุ่มวิชาบริหารงานตำรวจ
พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์
อาจารย์ (สบ5)ทำหน้าที่บริหารกลุ่มวิชาทั่วไป