กลุ่มงานอาจารย์

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

[Faculty Division,Police Education Bureau,Royal Thai Police]

พล.ต.ต.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์

อาจารย์(สบ6)กอจ.

วิสัยทัศน์

" มุ่งมั่นจัดองค์ความรู้การเรียนการสอนควบคู่คุณธรรมและการมีส่วนร่วมรับใช้ประชาชน"