กลุ่มงานอาจารย์

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

[Faculty Division,Police Education Bureau,Royal Thai Police]

วิสัยทัศน์

" มุ่งมั่นจัดองค์ความรู้การเรียนการสอนควบคู่คุณธรรมและการมีส่วนร่วมรับใช้ประชาชน"