กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Finacial and Assets Administration Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)