Aldaskolans utvecklings-plan

-Vi lägger grunden till våra elevers livslånga lärande!

Våra byggstenar som bidrar till våra elevers livslånga lärande:

Aldaskolan, språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt

Aldaskolan, adekvat, digital kompetens

Adekvat digital kompetens

Aldskolan puls för lärande

Puls för lärande!

vi och våraeleverandan

"Vi och våra elever-anda". Tillsammans är nyckelordet!