ประกาศผลสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต

ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบความถูกต้องที่ส่วนงานประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง

(1) ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าตั้งแต่วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากไม่ยื่นภายในกำหนดอาจเสียสิทธิในการสอบปากเปล่า

(2) รายชื่่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าจะประกาศภายในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

(3) กำหนดสอบปากเปล่าในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รายละเอียดตามประกาศการขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า และการสอบปากเปล่าครั้งที่ 1 สมัยที่ 72)

(4) วันขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าต้องนำรูปถ่ายสวมครุยเนติบัณฑิต ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ มาพร้อมการชำระเงินค่าหนังสือรับรอง 50 บาท ณ ส่วนงานประเมินผล ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา

หากพบ คำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล ผิดให้ติดต่อส่วนงานประเมินผล โดยด่วน โทร. 0-2887-6835

(เพราะจะใช้รายชื่อตามประกาศในการพิมพ์ประกาศนียบัตรต่อไป)